Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Πρόταση νέου ΠΔ μεταθέσεων

email στο limenikadromena@yahoo.gr

Με την επιστολή που μας είχε αποστείλει το μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΠΛΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (εδώ) είχε αποστείλει και σχέδιο νέου ΠΔ μεταθέσεων συντεταγμένο από τον ίδιο μαζί με τον πρόεδρο της ΕΠΛΣ Ν. Πελοποννήσου ΚΑΜΒΥΣΗ ΣΑΡΑΝΤΟ . Άραγε η ΠΟΕΠΛΣ θα το υιοθετήσει ; Άραγε η ΠΕΑΛΣ θα το δεχτεί ; Η στρατιωτική ηγεσία θα το εγκρίνει ; Δείτε το και βγάλτε τα συμπεράσματα σας . 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ……

Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετασταθμεύσεις, διαθέσεις του προσωπικού ΛιμενικούΣώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής”.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 3922/2011 “Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις” (Α΄35).
β) Του νόμου 4150/2013 “Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις” (Α΄102).
γ) Του π.δ. 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου” (Α΄170).
δ) Του άρθρου του π.δ. 70/2015 “Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού” (Α΄114).
ε) Του π.δ. 73/2015 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄116).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Την υπ΄ αριθμ. ............. γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Άρθρο 1
Βασικές Αρχές

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) τοποθετούνται και μετατίθενται μόνο σε κενές κατά βαθμό οργανικές θέσεις, εκτός απο περιπτώσεις που ορίζονται διαφορετικά στο παρόν διάταγμα. Οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις διενεργούνται με σκοπό την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του, όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 του νόμου 4150/2013, με βάση την αρχή της κατανομής του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά Υπηρεσία, κατ` αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, την χρονική περίοδο διενέργειας των τοποθετήσεων ή μεταθέσεων.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν διάταγμα, με την εξής σημασία:
1. Οργανικές θέσεις είναι οι θέσεις οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό κατανομής οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, λογίζονται ως κοινές οι θέσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), με τις θέσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων και Λιμενοφυλάκων, όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισμό κατανομής οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με εξαίρεση τις Υπηρεσίες όπου με βάση τις ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν την στελέχωσή τους, προβλέπεται η διάκριση μεταξύ των ανωτέρω θέσεων.
2. Κενές θέσεις είναι οι οργανικές θέσεις οι οποίες προκύπτουν:
α) Από τη διαφορά κατά βαθμό, μεταξύ της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τον Κανονισμό κατανομής οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατ` αναλογία της εκάστοτε πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των υπηρετούντων στις Υπηρεσίες αυτές.
β) Λόγω ίδρυσης νέων Υπηρεσιών, ή λόγω μετάταξης σε ανώτερη τάξη Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γ) Λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου χρόνου υποχρεωτικής παραμονής σε Υπηρεσίες εκτός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11.
δ) Λόγω έκτακτης μετάθεσης. 
3. Λογίζονται ως κενές θέσεις οι οργανικές θέσεις οι οποίες κενώνονται:
α) Λόγω υποβολής αίτησης για τακτική μετάθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11. Αίτηση μετάθεσης είναι η δήλωση επιθυμίας μη παραμονής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12.
β) Λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου χρόνου υποχρεωτικής παραμονής σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η έδρα των οποίων έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11.
γ) Λόγω επικείμενης αποστρατείας.
4. Τοποθέτηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι η αρχική ένταξη του σε οργανική θέση, μετά την αποφοίτησή του από παραγωγική σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή μετά από τη βασική εκπαίδευση εφόσον είναι απευθείας κατάταξης, η ένταξη του σε οργανική θέση μετά από εκπαίδευση ή μετάταξη ή απονομή ειδικότητας, η επανένταξη του στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), η ανάληψη υπηρεσίας μετά την εξάλειψη των λόγων για τους οποίους ευρίσκετο εκτός της ενεργού υπηρεσίας ή της οργανικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή μετά την ανάκλησή του στην ενέργεια από την εφεδρεία, ή εφόσον τεθεί εκτός οργανικών θέσεων μέχρι τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας.
5. Μετάθεση είναι η οριστική μετακίνησή του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την οργανική θέση στην οποία υπηρετεί, σε κενή οργανική θέση διαφορετικής Υπηρεσίας, με σκοπό την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
6. Απόσπαση είναι η προσωρινή απομάκρυνση στελέχους ή ομάδας στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την Υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά και η προσάρτησή τους σε άλλη Υπηρεσία για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ή άλλων αναγκών οι οποίες καθορίζονται σε ειδικές διατάξεις. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία αποσπώνται, εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία αποσπώνται και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές της Υπηρεσίας απόσπασης, για θέματα εκτέλεσης υπηρεσίας.
7. Μεταστάθμευση είναι η μετακίνηση μιας ολόκληρης μονάδας ή μέρους μονάδας από τον τόπο της έδρας της σε άλλο τόπο, για εκτέλεση υπηρεσίας. Η μετασταθμεύουσα μονάδα επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαταγή της μεταστάθμευσης, είτε να προσαρτάται σε άλλη μονάδα, είτε να συνεχίζει να ανήκει οργανικά στην μονάδα από την οποία προέρχεται, είτε να συγκροτεί ανεξάρτητη μονάδα. Ως μονάδα λογίζονται και τα αεροπλάνα, ελικόπτερα και πλοία-σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
8. Διάθεση είναι η προσωρινή μετακίνηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι διατιθέμενοι εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία διατίθενται και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές και εντολές της Υπηρεσίας διάθεσης, για θέματα εκτέλεσης υπηρεσίας.
9. Κεντρική Υπηρεσία:
α) Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα εποπτευόμενα από αυτές νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ. 103/2014 (Α΄170), όπως κάθε φορά ισχύει και όπου επιτρέπεται να υπηρετούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με τον Κανονισμό κατανομής οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Τα επιτελεία και οι οργανικές μονάδες των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου επιτρέπεται να υπηρετούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γ) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού).
δ) Τα Ναυτοδικεία και το Αναθεωρητικό Δικαστήριο.
ε) Τα Ναυτικά Νοσοκομεία.
στ) Κάθε άλλη Υπηρεσία εκτός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου επιτρέπεται να υπηρετούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν την στελέχωση των Υπηρεσιών αυτών.
10. Περιφερειακές Υπηρεσίες: Οι Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 103/2014 , όπως κάθε φορά ισχύει.
11. Μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος ή η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα άγαμα παιδιά ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας τα οποία είναι ανίκανα για εργασία λόγω νοητικής, ψυχικής ή σωματικής αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω ισοβίως. Η φοίτηση στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βεβαιώνεται με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής. Το ποσοστό αναπηρίας και η ανικανότητα για εργασία των μελών της οικογένειας καθορίζεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ή από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μετά τη δημιουργία του Κ.Ε.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3863/2010 (Α΄115).
12. Μήνας υπηρεσίας: είναι ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τριάντα (30) συνεχείς ημέρες. Λογίζεται ως μήνας υπηρεσίας και ο χρόνος πραγματικής και συνεχούς υπηρεσίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών.
13. Προθεσμία: είναι το χρονικό σημείο από το οποίο αρχίζουν ή παύουν τα αποτελέσματά των πράξεων οι οποίες αναφέρονται στο παρόν διάταγμα. Οι προθεσμίες οι οποίες τάσσονται στο παρόν διάταγμα, αρχίζουν από την επομένη της ημέρας της επίδοσης ή της ημέρας κατά την οποία συνέβη το γεγονός το οποίο αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας και λήγουν την 7ην μ.μ. ώρα της τελευταίας ημέρας, εάν δε αυτή δεν είναι εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα της επομένης εργάσιμης ημέρας. Οι προθεσμίες οι οποίες ορίζονται από το παρόν διάταγμα, για την υποβολή αίτησης, αναφοράς ή άλλου εγγράφου του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του, είναι αποκλειστικές. Η υπέρβαση των προθεσμιών από το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συγχωρείται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω συνδρομής γεγονότων γνωστών στην Υπηρεσία όπως αυτά καθορίζονται ανά περίπτωση στο παρόν διάταγμα. Οι προθεσμίες για τη Διοίκηση είναιυποχρεωτικές υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 2690/1999 (Α΄45) και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν διάταγμα.
14. Ανωτέρα βία: είναι κάθε τυχερό και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δεν ήταν δυνατόν να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, εξαιτίας του οποίου καθίσταται υποκειμενικά ή αντικειμενικά αδύνατο για τον διοικούμενο να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ιδίως ατύχημα ή αποκλεισμός λόγω διακοπής συγκοινωνίας ή σεισμού ή πλημμύρας ή καιρικών συνθηκών. Δεν αποτελούν λόγους ανωτέρας βίας καταστάσεις συμβατές με τη φυσιολογική και κοινωνική ζωή του ανθρώπου.
Άρθρο 3
Αντικειμενικά, υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια

1. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για τις έκτακτες μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου αυτό προβλέπεται, λαμβάνονται υπόψιν αντικειμενικά κριτήρια τα οποία υπολογίζονται με βάση συγκεκριμένο αριθμό μορίων (μονάδων), ως ακολούθως:
α) Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνουν μηνιαίως αριθμό μορίων για τον χρόνο υπηρεσίας τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως ακολούθως:
Χρόνος υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Μόρια ανά μήνα
Από την κατάταξη έως και το 10ο έτος
Δέκα (10) μόρια
Από το 11 έτος έως και το 20ο έτος
Είκοσι (20) μόρια
Από το 21ο έτος και άνω
Τριάντα (30) μόρια
Από το 31ο έτος και άνω
Σαράντα (40) μόρια
Δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας για τον υπολογισμό των μορίων, ο χρόνος εκπαίδευσης χωρίς μέριμνα της Υπηρεσίας, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με διάρκεια άνω των δεκαπέντε (15) ημερών και ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών, με εξαίρεση το χρόνο της γονικής άδειας ανατροφής και της άδειας νοσηλείας άνευ αποδοχών, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του νόμου 4075/2012 (Α΄89).
β) Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνουν άπαξ, με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση, τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
αα) Οι άγαμοι, εκατό (100) μόρια.
ββ) Οι έγγαμοι χωρίς παιδιά, διακόσια (200) μόρια.
γγ) Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με παιδιά, πέραν των μορίων των υποπεριπτώσεων (αα) και (ββ), διακόσια (200) μόρια για το πρώτο παιδί, διακόσια (200) μόρια για το δεύτερο παιδί και τρικόσια (300) μόρια για το τρίτο και για κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά.
δδ) Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σύζυγο που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας, με συνεχή προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών η οποία αποδεικνύεται από ένσημα ή έγγραφα του οικείου ασφαλιστικού φορέα, τριακόσια (300) μόρια. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας υφίσταται όταν οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας και στον μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη. Η εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίδει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για την διαπίστωση της συμμόρφωσης του εργαζομένου προς αυτές. Ελεύθερος επαγγελματίας θεωρείται ο επιτηδευματίας ο οποίος προσφέρει ανεξάρτητες υπηρεσίες, ήτοι, δεν απασχολείται με σχέση εξηρτημένης εργασίας, έχει ελευθερία ενέργειας κατά την παροχή της εργασίας του, καθορίζει ο ίδιος το χρόνο και τα μέσα εκτέλεσης της εργασίας, χωρίς άμεσο έλεγχο του εργοδότη και φέρει τον κίνδυνο απ' αυτή ή εργάζεται με δική του κρίση και πρωτοβουλία, σε ημέρες και ώρες που καθορίζονται απ' αυτόν ελεύθερα ή ασχολείται παράλληλα και με άλλα επαγγέλματα, εξυπηρετώντας έναν ή πολλούς πελάτες του, έστω και έναντι μηνιαίου μισθού και μάλιστα για χρονικό διάστημα σχετικά μικρό.
γ) Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνουν μόρια για κάθε μήνα παραμονής τους σε Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες, τα οποία υπολογίζονται με βάση την κατηγορία της Υπηρεσίας.
Οι Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Πρώτη κατηγορία:
αα) Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού:
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Οινουσσών. 
ββ) Λιμενικές Αρχές:
Αγίου Ευστρατίου, Αγίου Κηρύκου, Αλοννήσου, Αστυπάλαιας, Γαΐου Παξών, Διαφανίου, Ευδήλου, Κάσου, Καρπάθου, Καταπόλων, Κιμώλου, Λειψών, Μεγίστης , Μυκόνου, Νισύρου, Οθωνών, Οινουσσών, Χάλκης, Σιγρίου, Σκύρου, Σύμης, Τήλου, Φούρνων Κορσεών, Φολεγάνδρου, Ψαρών. 
Δεύτερη κατηγορία:
αα) Λιμενικές Αρχές:
Θήρας, Ίου, Καλύμνου, Καρδάμαινας, Καρδαμύλων, Καρλοβασίου, Κύθνου, Κω, Λέρου, Μεστών, Μήθυμνας, Μήλου, Μούδρου, , Μύρινας, Μυτιλήνης, Νάξου, Πάρου, Πάτμου, Περάματος Κόλπου Γέρας, Πλωμαρίου, Σάμου, Σερίφου, Σίφνου, Χίου. 
Τρίτη κατηγορία:
αα) Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού:
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ιονίων Νήσων, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Κύμης, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Σύρου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ύδρας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Χίου.  
ββ) Λιμενικές Αρχές:
Αίγινας, Άνδρου, Ηγουμενίτσας, Ιθάκης, Καρύστου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λαυρίου, Λευκίμης, Ζακύνθου, Κύμης, Νεάπολης Βοιών, Ρόδου, Πόρου Τροιζηνίας, Σαγιάδας, Σκιάθου, Σπετσών, Σύρου, Τήνου, Ύδρας, Φισκάρδου. 
γγ) Οι 6η, 8η και 9η Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
δδ) Πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
Τα Πλοία τύπου Ανοικτής Θαλάσσης και τα Πλοία τύπουABEKING.
Τέταρτη κατηγορία:
αα) Λιμενικές Αρχές:
Αιδηψού, Αλεξανδρούπολης, Αγίας Γαλήνης, Αγίου Νικολάου, Γυθείου, Ιεράπετρας, Ιερισσού, Ιτέας, Καλών Λιμένων, Καστελίου, Κόκκινου Πύργου, Κατακόλου, Λευκάδας, Μαντουδίου, Παλαιόχωρας Σελίνου, Πατρών, Σητείας, Χώρας Σφακίων. 
Πέμπτη κατηγορία:
αα) Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
Η 3η, Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
ββ) Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού:
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ασπροπύργου, Δημοσία Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ηπείρου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Κρήτης, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Μακεδονίας, Δημοσία Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας, Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων, Κέντρα Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.). 
γγ) Λιμενικές Αρχές:
Ελευσίνας, Βόλου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καλαμάτας, Κορίνθου, Μεσολογγίου, Ναυπλίου, Πειραιά, Πρέβεζας, Πύλου, Ραφήνας, Ρεθύμνου, Σαρωνικού, Στυλίδας, Χαλκίδας, Χανίων. 
Έκτη κατηγορία:
αα) Η Κεντρική Υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2. 
Για τις Διευθύνσεις των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τις Διευθύνσεις και τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και για την Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (Υ.Ο.Θ.Ε.), ισχύουν τα μόρια της πέμπτης κατηγορίας. 
ββ) Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
Οι 1η, 2η, 4η, 5η και 7η Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
γγ) Οι έδρες ναυτιλιακών ακολούθων.
Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται με βάση τους ακόλουθους πίνακες:
Κατηγορία ΥπηρεσίαςΜόρια ανά μήνα
1η κατηγορίαΕξήντα πέντε (65) μόρια
2η κατηγορίαΠενήντα πέντε (55) μόρια
3η κατηγορίαΣαράντα πέντε (45) μόρια
4η κατηγορίαΕίκοσι πέντε (25) μόρια
5η κατηγορίαΔέκα πέντε (15) μόρια
6η κατηγορία Δέκα (10) μόρια
Ο χρόνος εκπαίδευσης χωρίς μέριμνα της Υπηρεσίας, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με διάρκεια άνω των δεκαπέντε (15) ημερών και ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών, με εξαίρεση το χρόνο της γονικής άδειας ανατροφής και της άδειας νοσηλείας άνευ αποδοχών, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του νόμου 4075/2012 (Α΄89), δεν υπολογίζονται στα μόρια με βάση την κατηγορία της Υπηρεσίας.
δ) Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε πλοία-σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνουν μηνιαίως επιπλέον αριθμό μορίων, πέραν εκείνων τα οποία προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της ιδίας παραγράφου, ως ακολούθως:
αα) Σε Πλοία τύπου Ανοικτής Θαλάσσης ή μεγαλύτερα αυτών, δώδεκα (12) μόρια.
ββ) Σε Ναυαγοσωστικά και πλοία τύπου «ABEKING», οκτώ (8) μόρια.
γγ) Σε Πλοία κατηγορίας ΑII, έξι (6) μόρια.
δδ) Σε Πλοία κατηγορίας AIII, τέσσερα (4) μόρια.
εε) Σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία πλοίων-σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μικρότερου μεγέθους, δύο (2) μόρια.
ε) Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στις ακόλουθες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνουν μηνιαίως επιπλέον αριθμό μορίων, πέραν εκείνων τα οποία προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της ιδίας παραγράφου, ως ακολούθως:
αα) Οι χειριστές και οι τεχνικοί εναερίων μέσων στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), τέσσερα (4) μόρια. 
ββ) Οι υπηρετούντες στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ειδικότητα Συνδέσμου-Συμβούλου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.-Π.Α. (Πολεμική Αεροπορία), τέσσερα (4) μόρια και με ειδικότητα Δύτη-Διασώστη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έξι (6) μόρια. 
γγ) Το επιχειρησιακό προσωπικό της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πέντε (5) μόρια.  
δδ) Το προσωπικό των Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πέντε μόρια. Επιπλέον των μορίων αυτών, το προσωπικό των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στις Λιμενικές Αρχές Ηγουμενίτσας, Πάτρας, Κέρκυρας, Ρόδου, Σάμου, Χίου, Μυτιλήνης, ή Κω, λαμβάνει τρία (3) μόρια.
εε) Το προσωπικό το οποίο υπηρετεί στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), δύο (2) μόρια.
στστ) Το προσωπικό των Επισκευαστικών Βάσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.(Ε.Β./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), δύο (2) μόρια.
στ) Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία επαναφέρονται στην ενέργεια μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, λαμβάνουν αναδρομικά μόνον τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στο χρόνο υπηρεσίας, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της ακυρωθείσας πράξης ή παράλειψης μέχρι την επαναφορά τους.
ζ) Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται προσωρινά σε άλλη Υπηρεσία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 119 του νόμου 3079/2002 (Α΄311), λαμβάνουν κατά το χρονικό διάστημα της τοποθέτησης τους, τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στην κατηγορία της Υπηρεσίας από την οποία απομακρύνθηκαν.
2. Για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λαμβάνονται υπόψιν υπηρεσιακά ή κοινωνικά κριτήρια, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από τις σχετικές διατάξεις. 
α) Τα υπηρεσιακά κριτήρια είναι τα ακόλουθα:
αα) Η υπηρεσιακή απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις και στα σημειώματα αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας.
ββ) Τα ειδικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.
γγ) Η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης. Λογίζονται ως θέσεις ευθύνης οι προβλεπόμενες θέσεις προϊσταμένων και Τμηματαρχών στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 103/2014, των προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Λιμενικών Αρχών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και των Υπολιμεναρχών.
δδ) Η υποχρέωση συμπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής.
εε) Η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία επισύρουν την επιβολή καταστατικών πειθαρχικών ποινών.
στστ) Η επιβολή της ποινής της φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού κατά την τελευταία τριετία πριν την μετακίνηση.
ζζ) Η υποτροπή εντός τριών ετών από την διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβλήθηκε η συνήθης πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού, στην τέλεση ενός πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβάλλονται εκ νέου οι ίδιες πειθαρχικές ποινές.
ηη) Οι ονομαστικές ηθικές αμοιβές.
β) Τα κοινωνικά κριτήρια είναι τα ακόλουθα:
αα) Λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας, σύμφωνα με την περίπτωση (α) του άρθρου 14.
ββ) Ο θάνατος μέλους της οικογενείας, σύμφωνα με την περίπτωση (α) του άρθρου 14.
γγ) Η οικογενειακή κατάσταση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 11.
δδ) Η υποχρεωτική συνυπηρέτηση, σύμφωνα με το άρθρο 25.
Τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την απόδειξη των κοινωνικών κριτηρίων, καθορίζονται με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αναστέλλει τα κριτήρια μεταθέσεων σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, ή εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων.
4. Στις περιπτώσεις ίδρυσης νέας Υπηρεσίας ή μετάταξης σε ανώτερη τάξη Λιμενικού Τμήματος το οποίο εδρεύει στην ηπειρωτική χώρα ή σε νησί το οποίο συνδέεται με γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα, σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής του, οι Υπηρεσίες αυτές με το διάταγμα της ίδρυσης ή της μετάταξης, κατατάσσονται αντίστοιχα σε μία από τις κατηγορίες της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση ίδρυσης Λιμενικού Τμήματος ή μετάταξης Λιμενικής Αρχής σε Λιμενικό Τμήμα, σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής του, ή ανεξαρτήτως απόστασης, σε νησί πλην της Σαλαμίνας, όπου δεν εδρεύει η Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής του και το οποίο δεν συνδέεται με γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα.

Άρθρο 4
Τόπος επιλογής

1. Τόπος επιλογής στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θεωρείται ο δήμος της επιλογής τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα υπηρεσίας ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων:
α) Του τόπου γέννησης ή πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια των ίδιων ή των συζύγων τους.
β) Του τόπου στον οποίο υπηρετούν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους.
γ) Του τόπου στον οποίο έχουν ιδιόκτητη κατοικία οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή διαμένουν οι γονείς τους ή οι γονείς των συζύγων τους.
2. Δεν θεωρούνται ως διαφορετικός τόπος επιλογής οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων.
3. Λογίζεται ως τόπος επιλογής, ανεξάρτητα από διαφορετική δήλωσή του, η έδρα Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου υπηρετεί το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πλην εκείνων της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση μετάθεσης μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών από τη συμπλήρωση του χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία αυτή.
4. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και το βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πλην των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας και Ιερέα, δηλώνουν άπαξ ως τόπο επιλογής, μία έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σύζυγο ή σύζυγο που υπηρετεί στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δηλώνουν από κοινού έναν τόπο επιλογής.
6. Αλλαγή του τόπου επιλογής επιτρέπεται μόνον μετά από νέα δήλωση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) τέλεσης ή λύσης γάμου.
β) θανάτου συζύγου.
γ) μεταβολής των στοιχείων της παραγράφου 1. Στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή του τόπου επιλογής επιτρέπεται μόνον εφόσον μεταβάλλεται το στοιχείο με βάση το οποίο έχει δηλωθεί αρχικά ο τόπος επιλογής.
δ) απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας.
ε) κατάργησης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής.
ε) μεταβολής της έδρας Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής.
7. Τα μόρια τα οποία δικαιούται κάθε στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η αλλαγή του τόπου επιλογής, λαμβάνονται υπόψιν για τις μεταθέσεις του αμέσως επόμενου της δήλωσης ημερολογιακού έτους.
8. Οι δηλώσεις του τόπου επιλογής ή αλλαγής αυτού, υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ιεραρχικά στην Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι δηλώσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές, υποβάλλονται ιεραρχικά μέσω των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου υπάγονται διοικητικά. Με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την δήλωση τόπου επιλογής ή αλλαγής αυτού.
9. Η υποβολή δήλωσης αλλαγής του τόπου επιλογής δεν θίγει τον αριθμό των μορίων τα οποία συγκεντρώθηκαν με βάση τον προηγούμενο τόπο επιλογής. Τα μόρια αυτά προσμετρώνται για τη μετάθεση στον νέο τόπο επιλογής.
10. Μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος δικαιολογείται μόνο μια αλλαγή τόπου επιλογής.
11. Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού μετά την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης, υποβάλλουν την δήλωση του τόπου επιλογής τους, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παρουσίασης τους στις Υπηρεσίες τοποθέτησης και τα μόρια τους υπολογίζονται από την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 5
Προτεραιότητα μετακινήσεων

Αποφασίζονται μόνον οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετασταθμεύσεις και διαθέσεις για τις οποίες επαρκούν οι δεσμευθείσες πιστώσεις. Στην περίπτωση που οι δεσμευθείσες πιστώσεις δεν επαρκούν για το σύνολο των μετακινήσεων του προηγούμενου εδαφίου, αποφασίζονται κατά προτεραιότητα οι ακόλουθες μετακινήσεις:
α) Τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τους, σύμφωνα με το άρθρο 8.
β) Έκτακτες μεταθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15.
γ) Τακτικές μεταθέσειςσύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 12.
δ) Έκτακτες μεταθέσεις για λόγους υγείας, σύμφωνα με την περίπτωση (α) του άρθρου 14.
ε) Έκτακτες μεταθέσεις για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης, σύμφωνα με την περίπτωση (η) του άρθρου 14.
στ) Τοποθετήσεις μετά από εκπαίδευση, σύμφωνα με την περίπτωση (β) του άρθρου 6.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 6
Τοποθετήσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι τοποθετήσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διενεργούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Μετά την αποφοίτηση από τις παραγωγικές σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης εφόσον πρόκειται για στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης.
β) Μετά την ολοκλήρωση ειδικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, ή μετά από απονομή ειδικότητας σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 58/2012 (Α΄108), όπως κάθε φορά ισχύει, σε θέσεις αντίστοιχες της ειδικότητας ή των γνώσεων τις οποίες απέκτησαν, με σκοπό την αξιοποίησή τους.
γ) Μετά τη λήξη εκπαιδευτικής άδειας.
δ) Μετά την ανάκληση στην ενέργεια από την εφεδρεία. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία ανακαλούνται εν καιρώ ειρήνης από την εφεδρεία στην ενέργεια, σύμφωνα με το άρθρο 19 του π.δ. 37/2012 (Α΄75), όπως κάθε φορά ισχύει, τοποθετούνται σε θέσεις ανάλογες του βαθμού τους, σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πλην των εδρών ναυτιλιακών ακολούθων, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία ανακαλούνται από την εφεδρεία στην ενέργεια, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του νόμου 3079/2002 (Α΄311), τοποθετούνται σε θέσεις ανάλογες του βαθμού τους, σε Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πλην των εδρών ναυτιλιακών ακολούθων και θέσεων προϊσταμένων.
ε) Μετά τη λήξη της κατάστασης διαθεσιμότητας, ή της αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή της αργίας με προσωρινή απόλυση. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου παραμένουν μέχρι την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης τους.
στ) Μετά τη θέση στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου.
ζ) Μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση για επαναφορά στην ενέργεια στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει διαγραφεί από τη δύναμη του Σώματος. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία επανέρχονται στην ενέργεια, παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου παραμένουν μέχρι την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης τους.
η) Για την κάλυψη θέσεων στις Κεντρικές Υπηρεσίες οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 103/2014, πλην της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων με στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν ήδη στις Υπηρεσίες αυτές.
θ) Μετά το πέρας της διαδικασίας μετάταξης σε Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικοτήτων.
ι) Για την κάλυψη θέσεων στα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά τη διαδικασία της επανένταξης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης.
ια) Για την κάλυψη των θέσεων στο Κλιμάκιο Βορείου Ελλάδος της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
ιβ) Μετά τη λήξη άδειας άνευ αποδοχών με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους. Μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου παραμένουν μέχρι την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης τους.
ιγ) Μετά την έκδοση απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τo άρθρο 47 του π.δ. 81/2012 (Α΄139).

Άρθρο 7
Διαδικασία τοποθετήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Οι τοποθετήσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διενεργούνται ως ακολούθως:
α) Οι τοποθετήσεις της περίπτωσης (ια) του άρθρου 6, διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του π.δ. 103/2014 (Α΄170), όπως κάθε φορά ισχύει.
β) Οι τοποθετήσεις των περιπτώσεων (δ), (ε), (στ), (η), (θ) και (ιγ) του άρθρου 6, διενεργούνται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γ) Οι τοποθετήσεις της περίπτωσης (α) του άρθρου 6, διενεργούνται μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στα άρθρα 8 και 19.
δ) Οι τοποθετήσεις των περιπτώσεων (β), (γ), (ζ), (ι) και (ιβ) του άρθρου 6, διενεργούνται μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 19, εφόσον πρόκειται για στελέχη μέχρι και τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς από τον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και άνω.
2. Μετά την έκδοση των αποφάσεων τοποθέτησης, εκδίδονται από τα ίδια όργανα αντίστοιχες διαταγές τοποθέτησης, οι οποίες εκτελούνται στον χρόνο ο οποίος καθορίζεται στην σχετική απόφαση. Οι διαταγές τοποθέτησης μετά από αποφάσεις του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19. Οι διαταγές τοποθέτησης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν σε συνήθη αναρρωτική άδεια, σε άδεια για υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, σε άδεια άνευ αποδοχών με χρονική διάρκεια μέχρι και ενός έτους, σε άδεια κύησης-λοχείας, σε άδεια ανατροφής τέκνου, ή σε τρίμηνη άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου, εκτελούνται μετά τη λήξη των αδειών αυτών, εφόσον αυτές λήγουν μετά τον χρόνο ο οποίος αποφασίσθηκε για την εκτέλεση της τοποθέτησης. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από αίτηση τους προς την Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτρέπεται να λαμβάνουν απόσπασμα της απόφασης η οποία τους αφορά, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της αίτησης τους από την Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Οι τοποθετήσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διενεργούνται με βάση τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 3 και υπό τον περιορισμό των υποχρεώσεων οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 8 για τους αποφοίτους των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κατ΄ εξαίρεση, οι τοποθετήσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά τη θέση στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, διενεργούνται μόνον σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 του π.δ. 37/2012, όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής των στελεχών μέχρι και τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Υπηρεσίες όπου τοποθετούνται, υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή πρόκειται για Υπηρεσίες όπου οι τοποθετήσεις διενεργούνται σύμφωνα με την περίπτωση (η) του άρθρου 6.
5. Ο χρόνος παραμονής στις Υπηρεσίες όπου τοποθετούνται τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με τις περιπτώσεις (η) και (ια) του άρθρου 6, συνυπολογίζεται στον προβλεπόμενο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Υπηρεσίες μετάθεσης. Οι τοποθετήσεις σύμφωνα με την περίπτωση (η) του άρθρου 6, δεν επιτρέπεται να διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί από την κατάρτιση από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των πινάκων των κενών θέσεων για τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, μέχρι και την έκδοση των διαταγών μεταθέσεων. Οι τοποθετήσεις των ανωτέρω περιπτώσεων, αποφασίζονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Άρθρο 8
Τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, μετά την αποφοίτηση τους από τις παραγωγικές σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τοποθετούνται: α) για κάλυψη κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες τουλάχιστον μέχρι το όριο υποστελέχωσης, όπως αυτό καθορίζεται στην περίπτωση (α) του άρθρου 10, με αύξουσα σειρά από την πρώτη μέχρι και την τρίτη κατηγορία, β) γνωστοποιούνται υπό τη μορφή πίνακα σε όλους τους ενδιαφερομένους οι τοποθετήσεις πριν την ορκωμοσία των στελεχών , δίνοντας τη δυνατότητα ύστερα από κοινού ατομική αναφορά να πραγματοποιηθεί αμοιβαία αλλαγή στις διαταχθέντες τοποθέτησης σε αποκλειστική ημερομηνία πέντε ημερών από την κοινοποίηση των πινάκων. Ειδικά, οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι κατατάσσονται με προσόντα διπλωματούχου Πλοιάρχου Γ` ή Μηχανικού Γ΄ Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), τοποθετούνται σε Πλοία τύπου Ανοιχτής Θαλάσσης ή σε ναυαγοσωστικά και περιπολικά πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Υπηρεσίες της πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών παραμονής από την τοποθέτηση τους, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, για κάλυψη κενών θέσεων σε Λιμενικές Αρχές και των λοιπών κατηγοριών. Ειδικά, οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι κατατάσσονται με προσόντα διπλωματούχου Πλοιάρχου Γ` ή Μηχανικού Γ` Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), μετατίθενται σε Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης ή σε ναυαγοσωστικά και περιπολικά πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι Λιμενοφύλακες οι οποίοι αποφοιτούν με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου-Ηλεκτρονικού και κατέχουν πτυχία ή διπλώματα ανάλογης ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως κάθε φορά ισχύουν, επιτρέπεται να τοποθετούνται στο ηλεκτρονικό συνεργείο στο Τμήμα Δικτύων Δεδομένων και Τηλεπικοινωνιών στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών. Οι τρεις πρώτοι από κάθε τάξη αποφοίτων επιτρέπεται να τοποθετούνται σε Υπηρεσία του νομού προτίμησης τους, εφόσον υπάρχει κενή θέση και εφόσον το επιθυμούν, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τον προβλεπόμενο χρόνο, με βάση την κατηγορία στην οποία η Υπηρεσία αυτή κατατάσσεται.
2. Οι απόφοιτοι παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τις τάξεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον έχουν ήδη υπηρετήσει σε Λιμενικές Αρχές της πρώτης, δεύτερης, ή τρίτης κατηγορίας για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, τοποθετούνται στις συγκεκριμένες Λιμενικές Αρχές μέχρι την συμπλήρωση τριετούς παραμονής σε αυτές. Ειδικά, οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι κατατάσσονται με προσόντα διπλωματούχου Πλοιάρχου Γ` ή Μηχανικού Γ` Ε.Ν. και έχουν ήδη υπηρετήσει σε Πλοία τύπου Ανοιχτής Θαλάσσης ή σε ναυαγοσωστικά και περιπολικά πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Υπηρεσίες της πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, τοποθετούνται στα συγκεκριμένα πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι την συμπλήρωση τριετούς παραμονής σε αυτά. Στη συνέχεια και εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο υπολειπόμενο χρόνο παραμονής, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση που οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τις τάξεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έχουν ήδη υπηρετήσει σε Λιμενικές Αρχές της πρώτης, δεύτερης, ή τρίτης κατηγορίας για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των τριών (3) ετών, τοποθετούνται σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4. Ειδικά, οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τις τάξεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι κατατάσσονται με προσόντα διπλωματούχου Πλοιάρχου Γ` ή Μηχανικού Γ` Ε.Ν. και έχουν ήδη υπηρετήσει σε Λιμενικές Αρχές της πρώτης, δεύτερης, ή τρίτης κατηγορίας για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των τριών (3) ετών, τοποθετούνται σε Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης, ή σε ναυαγοσωστικά και περιπολικά πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Υπηρεσίες που καθορίζονται με την ίδια απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στη συνέχεια και εφόσον έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες όπου τοποθετήθηκαν, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1.
3. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται με ειδικότητα Τεχνικού, Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, Ιερέα, Οικονομικού και Νομικού, ή με ειδικότητα Μουσικού ή Υποβρύχιου Καταστροφέα, τοποθετούνται μετά την αποφοίτησή τους, σε Υπηρεσίες αντίστοιχες των προσόντων τους, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4. Οι τοποθετήσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας στα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού, διενεργούνται με τη διαδικασία η οποία καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 56 του νόμου 4150/2013 (Α΄102).
4. Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία κοινοποιείται στις παραγωγικές σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την αποφοίτηση, καθορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων των Υπηρεσιών οι οποίες θα καλυφθούν από τους αποφοίτους των παραγωγικών Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις, μέσω των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, στις οποίες δηλώνουν υποχρεωτικά και κατά σειρά προτίμησης τρεις (3) Υπηρεσίες όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν μετά την αποφοίτηση τους.
5. Οι τοποθετήσεις στις καθορισθείσες θέσεις διενεργούνται με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης, τον αριθμό των μορίων και την σειρά αποφοίτησης.
6. Για τις τοποθετήσεις των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζονται μόρια ανάλογα με τη σειρά αποφοίτησης τους, ως ακολούθως:
Από τον 1ο έως και τον 5ο των αποφοίτων δέκα (10) μόρια
Από τον 6ο έως και τον 10ο των αποφοίτων εννέα (9) μόρια
Από τον 11ο έως και τον 15ο των αποφοίτων οκτώ (8) μόρια
Από τον 16ο έως και τον 20ο των αποφοίτων επτά (7) μόρια
Από τον 21ο έως και τον 25ο των αποφοίτων έξι (6) μόρια
Από τον 26ο έως και τον 30ο των αποφοίτων πέντε (5) μόρια
Από τον 31ο έως και τον 45ο των αποφοίτων τέσσερα (4) μόρια
Από τον 46ο έως και τον 50ο των αποφοίτων τρία (3) μόρια
Από τον 51ο έως και τον 55ο των αποφοίτων δύο (2) μόρια
Από τον 56ο και εντεύθεν των αποφοίτων ένα (1) μόριο

Για τις τοποθετήσεις των Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, καθορίζονται μόρια ανάλογα με την σειρά αποφοίτησης τους, ως ακολούθως:
Από 1-10% των αποφοίτων δέκα (10) μόρια
Από 11-20% των αποφοίτων εννέα (9) μόρια
Από 21-30% των αποφοίτων οκτώ (8) μόρια
Από 31-40% των αποφοίτων επτά (7) μόρια
Από 41-50% των αποφοίτων έξι (6) μόρια
Από 51-60% των αποφοίτων πέντε (5) μόρια
Από 61-70% των αποφοίτων τέσσερα (4) μόρια
Από 71-80% των αποφοίτων τρία (3) μόρια
Από 81-90% των αποφοίτων δύο (2) μόρια
Από 91-100% των αποφοίτων ένα (1) μόριο
Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο απόφοιτος με την καλύτερη σειρά αποφοίτησης. Τα ανωτέρω μόρια διαγράφονται μετά την τοποθέτηση και δεν υπολογίζονται για τις μεταθέσεις.
7. Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ειδικές εκπαιδεύσεις, εφόσον μετά την ολοκλήρωσή τους, δεν κωλύεται η υποχρεωτική παραμονή τους στις Υπηρεσίες τοποθέτησης. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η τοποθέτηση των αποφοίτων παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στην Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών εκπαιδεύσεων. Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι τοποθετούνται στις Υπηρεσίες του προηγούμενου εδαφίου, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στις Υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης (ζ) του άρθρου 14.
Άρθρο 9
Προσφυγές κατά των διαταγών τοποθέτησης
1. Η διαταγή τοποθέτησης μετά την έκδοσή της, κοινοποιείται αμελλητί στον ενδιαφερόμενο, με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤΜε την κοινοποίηση της διαταγής τοποθέτησης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται πλήρως για το δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση ή τροποποίηση της διαταχθείσας τοποθέτησης. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19, εφαρμόζονται αναλόγως και στη διαδικασία κοινοποίησης των διαταγών τοποθέτησης. Η προσφυγή ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της διαταγής τοποθέτησης και υποβάλλεται στο αρμόδιο για την εξέτασή της όργανο, μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ή ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή, αναστέλλεται η εκτέλεση της διαταγής τοποθέτησης. Η προσφυγή κατά της διαταγής τοποθέτησης, εξετάζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την άσκησή τηςΔεν έχουν δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά των διαταγών τοποθέτησής τους, οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω της κρισιμότητας των καθηκόντων τα οποία αντιστοιχούν στον βαθμό τους, καθώς και οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης μετά την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης.
2. Οι ενδικοφανείς προσφυγές της παραγράφου 1, εξετάζονται ως ακολούθως:
α) Οι προσφυγές οι οποίες ασκούνται κατά των διαταγών τοποθετήσεων οι οποίες εκδίδονται μετά από απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξετάζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Οι προσφυγές οι οποίες ασκούνται κατά των διαταγών τοποθετήσεων οι οποίες εκδίδονται μετά από απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εξετάζονται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γ) Οι προσφυγές οι οποίες ασκούνται κατά των διαταγών τοποθετήσεων οι οποίες εκδίδονται μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, εξετάζονται από το αρμόδιο Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών, σύμφωνα με την διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 20.
3. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από αίτηση τους προς την Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτρέπεται να λαμβάνουν απόσπασμα της απόφασης η οποία εκδίδεται από τα όργανα τα οποία αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 2 και η οποία τους αφορά, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της αίτησης τους από την Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Άρθρο 10
Διακρίσεις μεταθέσεων εσωτερικού

Οι μεταθέσεις εσωτερικού διακρίνονται σε:
α) Τακτικές μεταθέσεις οι οποίες διενεργούνται μία φορά το χρόνο, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12. Στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων εντάσσονται τα στελέχη μέχρι και το βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, εξασφαλίζεται υποχρεωτικά ότι οι Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν θα στελεχώνονται σε ποσοστό κατώτερο του 80%, από την προβλεπόμενη κατανομή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά Υπηρεσία, κατ` αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, την χρονική περίοδο διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με βάση τον προβλεπόμενο κάθε φορά αριθμό των οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Μεταθέσεις οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13.
γ) Έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15 και 16.

Άρθρο 11
Τακτικές μεταθέσεις

1. Οι τακτικές μεταθέσεις διενεργούνται υποχρεωτικά μετά από σχετική αίτηση, για την κάλυψη κενών θέσεων σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες, μετά τη συμπλήρωση συγκεκριμένου χρόνου παραμονής, ως ακολούθως:
α) δύο (2) έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της πρώτης κατηγορίας.
β) τρία (3) έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της δεύτερης, ή τρίτης κατηγορίας.
γ) τέσσερα (4) έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της τέταρτης, πέμπτης ή έκτης κατηγορίας. με δυνατότητα παράτασης δυο ετών δεσμευτικό για την υπηρεσία ,ύστερα από αίτηση του στελέχους χωρίς να μεταβάλλεται ο τόπος επιλογής κατ εξαίρεση του άρθρου 4 παρ.3 υπό την προϋπόθεση ηYπηρεσία να μην υπερβαίνει την οργανική της σύνθεση.
Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών με διάρκεια μικρότερη του έτους, δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Υπηρεσίες μετάθεσης, πλην εκείνων οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του νόμου 4075/2012.
2. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες του τόπου επιλογής τους, εντάσσονται στη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων, μόνον μετά τη συμπλήρωση συνεχούς παραμονής δέκα (10) ετών σε αυτές, ανεξάρτητα από την επιθυμία παραμονής τους στις Υπηρεσίες αυτές. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται μετά από αίτησή τους, να παραμένουν κατά προτεραιότητα σε Υπηρεσίες του τόπου επιλογής τους και μετά τη συμπλήρωση συνεχούς δεκαετούς παραμονής σε αυτές, τουλάχιστον μέχρι το όριο υποστελέχωσης της Υπηρεσίας. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθενται από τις Υπηρεσίες του τόπου επιλογής τους, πριν τη συμπλήρωση συνεχούς δεκαετούς παραμονής, μόνον μετά από αίτηση τους, ή χωρίς αίτηση τους στις περιπτώσεις των άρθρων 13 και 15 και των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) του άρθρου 14. Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών με διάρκεια μικρότερη του έτους, δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Υπηρεσίες του τόπου επιλογής, πλην εκείνων οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του νόμου 4075/2012.
3. Ο χρόνος παραμονής των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατίθενται στα επιτελεία και στις οργανικές μονάδες των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, στον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού, στα Ναυτοδικεία, στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο, στα Ναυτικά Νοσοκομεία, καθώς και σε κάθε άλλη Υπηρεσία εκτός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου επιτρέπεται να υπηρετούν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις. Μετά τη συμπλήρωση του χρόνου παραμονής, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, ανεξάρτητα από την επιθυμία παραμονής τους στις Υπηρεσίες του προηγούμενου εδαφίου. Ο χρόνος παραμονής στις ανωτέρω Υπηρεσίες, συνυπολογίζεται στον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Υπηρεσίες του τόπου επιλογής, εφόσον μετά τη λήξη της τοποθέτησης τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθενται σε Υπηρεσίες του τόπου επιλογής τους και εφόσον οι Υπηρεσίες αυτές έχουν την ίδια έδρα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, λογίζεται ότι έχουν την ίδια έδρα, οι Υπηρεσίες των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού και Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας τα οποία μετατίθενται στα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού.
4. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν με ειδικά καθήκοντα στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή στην Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή στην Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή στα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.) (Νational Vessel Traffic Management and Information System-N/VTMIS), μετά τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής, όπως αυτός καθορίζεται σε ειδικές διατάξεις, ειδάλλως μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών παραμονής στις Υπηρεσίες αυτές, δύνανται να μετατίθενται μετά από αίτηση τους, σε Υπηρεσίες με διαφορετικά καθήκοντα, εφόσον τα υπόλοιπο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των ιδίων ειδικών καθηκόντων, επαρκεί για τη στελέχωση των Υπηρεσιών από τις οποίες αιτούνται να μετατεθούν. Τα ανωτέρω στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τόπου επιλογής τουςεφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μετάθεσης.
5. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται με προσόντα διπλωματούχου Πλοιάρχου Γ` ή Μηχανικού Γ` Ε.Ν. και υπηρετούν συνεχώς για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών σε πλοία-σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναλόγων ή μη καθηκόντων στον τόπο επιλογής τους, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μετάθεσης και εφόσον τουπόλοιπο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των ιδίων καθηκόντων επαρκεί για τη στελέχωση των πλοίων-σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τα οποία αιτούνται να μετατεθούν.
6. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε πλοία-σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και συμπληρώνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους, μετατίθενται μετά από αίτηση τους κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
7. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από αίτηση τους, μετατίθενται μόνο στον τόπο επιλογής τους και παραμένουν σε αυτόν έως νεότερης αίτησης τους, χωρίς να καταλαμβάνουν κενή οργανική θέση εφόσον υπάγονται στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:
α) Έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο του νόμου 1910/1944 (Α`229), όπως κάθε φορά ισχύει.
β) Έχουν την ιδιότητα του τριτέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3454/2006 (Α΄75), όπως κάθε φορά ισχύει.
γ) Έχουν σύζυγο ή είναι γονείς ενός τουλάχιστον παιδιού, με νοητική, ψυχική ή σωματική αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω. ή περισσότερων του ενός τέκνου με νοητική , ψυχική , ή σωματική αναπηρία με ποσοστό αθροιστικά 70% και άνω.
δ) Είναι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών λογίζονται όσοι έχουν χηρέψει ή είναι άγαμοι και έχουν την επιμέλεια ενός τουλάχιστον παιδιού.
ε) Είναι γονείς ενός τουλάχιστον παιδιού το οποίο φοιτά στη 2η ή 3η τάξη Λυκείου.
στ) Έχουν συμπληρώσει πραγματική υπηρεσία στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τουλάχιστον τριάντα (30) ετών.
8. Οι διατάξεις του νόμου 1264/1982 (Α΄79), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στα αντίστοιχα εκλεγμένα συνδικαλιστικά στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για το χρονικό διάστημα της θητείας τους.Άρθρο 12
Διαδικασία τακτικών μεταθέσεων

1. Τον Οκτώβριο κάθε έτους, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία συμπληρώνουν κατά το επόμενο έτος, τον προβλεπόμενο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην Υπηρεσία όπου υπηρετούν, δηλώνουν υποχρεωτικά εάν επιθυμούν ή όχι να παραμείνουν στην Υπηρεσία όπου υπηρετούν.
2. Τον Νοέμβριο κάθε έτους, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ανακοινώνεται ο πίνακας των μορίων όλων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά Υπηρεσία που υπηρετούν, ο οποίος περιλαμβάνει ατομικά τον αριθμό μητρώου, τον βαθμό, το ονοματεπώνυμο, την κατηγορία της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 3, την ημερομηνία παρουσίασης στην Υπηρεσία, τον τόπο επιλογής τους και τα μόρια τα οποία συγκεντρώνουν μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την περίπτωση (η) του άρθρου 6, στον πίνακα μορίων περιλαμβάνεται η ημερομηνία παρουσίασης στην Υπηρεσία μετάθεσής τους.
3. Τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους, καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι πίνακες των κενών και κενούμενων θέσεων για το επόμενο έτος, οι οποίοι περιλαμβάνουν ξεχωριστά τον αριθμό των θέσεων κατά βαθμό και ειδικότητα, οι οποίες είναι κενές ή πρόκειται να κενωθούν σε ξεχωριστές στήλες ανά Υπηρεσία.
4. Τον Ιανουάριο του ιδίου έτους, όλα τα στελέχη δηλώνουν το τόπο επιλογής τους και εναλλακτικά επτά τόπους μετάθεσης με αύξουσα σειρά ικανοποίησης σε περίπτωση μη κάλυψης των παραπανω θεσεων λόγω αντικειμενικών κριτήριων τότε μετατίθενται για κάλυψη κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες τουλάχιστον μέχρι το όριο υποστελέχωσης, όπως αυτό καθορίζεται στην περίπτωση (α) του άρθρου 10, με αύξουσα σειρά από την πρώτη μέχρι και την τρίτη κατηγορία,
5. Στην περίπτωση που οι δεσμευθείσες πιστώσεις δεν επαρκούν για το σύνολο των τακτικών μεταθέσεων αλλά για μέρος αυτών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 4 και πριν την κατάρτιση και εισαγωγή των πινάκων τακτικών μεταθέσεων στο Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, με την οποία αποφασίζεται η κάλυψη κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες τουλάχιστον μέχρι το όριο υποστελέχωσης όπως αυτό καθορίζεται στην περίπτωση (α) του άρθρου 10, με αύξουσα σειρά από την πρώτη μέχρι και την έκτη κατηγορία, καθώς και η ικανοποίηση αιτήσεων μετάθεσης, με αύξουσα σειρά από τις αιτήσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες της πρώτης κατηγορίας μέχρι και την έκτη κατηγορία.Αποφασίζεται κατά προτεραιότητα η ικανοποίηση των αιτήσεων μετάθεσης για κάλυψη πραγματικά κενών θέσεων ή θέσεων που πρόκειται να κενωθούν λόγω επικείμενης αποστρατείας και όχι θέσεων που λογίζονται ως κενές σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 2.
6. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με βάση τα μόρια, επεξεργάζεται τις αιτήσεις της παραγράφου 1 και τις δηλώσεις προτίμησης της παραγράφου 4 και καταρτίζει πίνακα μεταθέσεων, τον οποίο εισάγει στο Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων τον μήνα Φεβρουάριο. Συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες μεταθέσεων για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι κατατάσσονται με προσόντα διπλωματούχου Πλοιάρχου Γ΄ ή Μηχανικού Γ΄ Ε.Ν., καθώς και για τα στελέχη των Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
7. Το Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων αποφασίζει για τις μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία περιλαμβάνονται στους πίνακες μεταθέσεων, στον τόπο επιλογής τους ή σε Υπηρεσίες τις οποίες έχουν δηλώσει, με κριτήριο την σειρά προτίμησης τους και με φθίνουσα σειρά από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια. Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότερα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό μορίων, ικανοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο είναι ανώτερο ή αρχαιότερο. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται με αύξουσα σειρά από την πρώτη μέχρι και την έκτη κατηγορία, από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία περιλαμβάνονται στους πίνακες μεταθέσεων για τα οποία δεν αποφασίσθηκε η μετάθεσή τους σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, κατά αύξουσα σειρά από εκείνα τα οποία συγκεντρώνουν τα λιγότερα μόρια. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη ή δεύτερη κατηγορία, μετατίθενται σε Υπηρεσίες των κατηγοριών αυτών, μόνον εφόσον τις έχουν δηλώσει ως Υπηρεσίες προτίμησης.
8. Οι διαταγές μεταθέσεων εκδίδονται τον μήνα Απρίλιο και γνωστοποιούνται υπό τη μορφή πίνακα σε όλους τους ενδιαφερομένους δίνοντας τη δυνατότητα ύστερα από κοινού ατομική αναφορά να πραγματοποιηθεί αμοιβαία αλλαγή στις διαταχθέντες μεταθέσεις .και εκτελούνται σταδιακά από τον μήνα Ιούνιο, με κριτήριο τον χρόνο συμπλήρωσης της υποχρεωτικής παραμονής των μετατιθέμενων στις Υπηρεσίες όπου υπηρετούν
10. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατίθενται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τοποθετούνται στις επιμέρους Διευθύνσεις και οργανικές μονάδες με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (Α΄174), όπως κάθε φορά ισχύει.
11. Η διοίκηση υποχρεούται να ικανοποιεί αιτήσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, επιθυμούν να υπηρετήσουν σε θέσεις στις οποίες η συντάξιμη υπηρεσία προσμετράται στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά συνταξιοδοτικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών από όπου επιθυμούν να μετατεθούν.

Άρθρο 13
Μεταθέσεις με βάση τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια

1. Διενεργούνται οποτεδήποτε, με βάση μόνο τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 3 και υπό τον περιορισμό των υποχρεώσεων οι οποίες προβλέπονται για τους αποφοίτους των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο άρθρο 8, οι ακόλουθες μεταθέσεις:
α) Των Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Των Αξιωματικών με το βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γ) Των προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Κεντρικών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες υπάγονται στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 11 του π.δ. 103/2014 και των λοιπών Κεντρικών Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 103/2014, πλην της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
δ) Των προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ε) Των προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών, πλην Λιμενικών Σταθμών και Λιμενικών Τμημάτων.
στ) Των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 103/2014, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα και στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
ζ) Των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στα Γραφεία των Υπαρχηγών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
η) Των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, στη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου, στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, στην Υ.Ο.Θ.Ε., στο ΕΚΣΕΔ και στο ΚΕΠΙΧ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
θ) Των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας.
ι) Των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα οποία απονέμονται ειδικότητες, σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 58/2012, όπως κάθε φορά ισχύει.
ια) Των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π. (N/VTMIS).
ιβ) Των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού και Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας. 
2. Οι θέσεις των Υπηρεσιών της παραγράφου 1, δεν λογίζονται ως κενές κατά τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων. 
3. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατίθενται στις ανωτέρω θέσεις ευθύνης, επιτρέπεται να παραμένουν στις θέσεις αυτές και μετά τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 36 του νόμου 4256/2014 (Α΄92). 
Άρθρο 14
Έκτακτες μεταθέσεις άνευ αντικειμενικών κριτηρίων

Έκτακτες μεταθέσεις επιτρέπεται να διενεργούνται οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και τον χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία, με απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Μετά την υποβολή αίτησης στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε περίπτωση θανάτου μέλους της οικογενείας του ή πάθησης μέλους της οικογενείας του από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ή πάθησης από νόσημα του ιδίου εξαιτίας του οποίου καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η περαιτέρω παραμονή του στον τόπο όπου υπηρετεί. Ως δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις, όπως τα νοσήματα αυτά καθορίζονται στην απόφαση Υ1/Γ.Π./οικ.16884/2001 του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας (Β΄1386), όπως κάθε φορά ισχύει. Η πάθηση μέλους της οικογένειας από ανίατο ή δυσίατο νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών, ή με γνωμάτευση του διευθυντή ή ιατρού αρμόδιας κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του άρθρου 7 του ν.δ. 2592/1953 (Α΄254), όπως κάθε φορά ισχύει, ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Η πάθηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από νόσημα, αποδεικνύεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.). Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, εφαρμόζονται και στους αποφοίτους των παραγωγικών σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Υπηρεσίες όπου τοποθετήθηκαν. Οι σχετικές αιτήσεις εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή τους.
β) Μετά τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με την οποία διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος το οποίο επισύρει την επιβολή καταστατικής πειθαρχικής ποινής, ή μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της πλαστογραφίας, της παθητικής ή ενεργητικής δωροδοκίας, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, της ψευδούς βεβαίωσης, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Μετά την κρίση στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως “παραμένοντος στον ίδιο βαθμό”, εφόσον η κρίση ερείδεται:
αα) Σε εκθέσεις αξιολόγησης οι οποίες συντάχθηκαν από αξιολογούντα υπό τις διαταγές του οποίου εξακολουθεί να υπηρετεί μετά την κρίση, οπότε το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθεται υποχρεωτικά.
ββ) Σε εκθέσεις αξιολόγησης οι οποίες συντάχθηκαν από αξιολογούντα υπό τις διαταγές του οποίου δεν εξακολουθεί να υπηρετεί μετά την κρίση, οπότε το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθεται υποχρεωτικά μόνον εφόσον το επιθυμεί.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η έκτακτη μετάθεση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο κρίθηκε ως “παραμένων στον ίδιο βαθμό” είναι δυνητική. Οι ανωτέρω μεταθέσεις διενεργούνται εφόσον δεν μεσολάβησε μετάθεση του κριθέντος για άλλο λόγο, αμέσως μετά την κύρωση του σχετικού πίνακα του πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, ή σε περίπτωση επανάκρισης, μετά την κύρωση του πίνακα του δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων με την οποία κυρώνεται η πρωτοβάθμια κρίση.
δ) Μετά τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης με την οποία το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρίζεται ως “απαράδεκτο”, οπότε μετατίθεται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία, πλην της θέσης του προϊσταμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 60 του νόμου 3079/2002. Στην περίπτωση που μετά τη μετάθεση, το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρισθεί εκ νέου και οποτεδήποτε ως “απαράδεκτο”, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 42 του π.δ. 81/2012. Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του νόμου 3079/2002.
ε) Για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του νόμου 3852/2010 (Α`87).
στ) Μετά την υποβολή αίτηση στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω εμπλοκής του σε ατύχημα το οποίο προκάλεσε θάνατο ή βαρείες σωματικές βλάβες, εξαιτίας των οποίων καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η περαιτέρω παραμονή του στον τόπο όπου υπηρετεί. Οι σχετικές αιτήσεις εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή τους.
ζ) Μετά την απομάκρυνση από τη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από την Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από την Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα κάθε φορά προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.
η) Μετά την υποβολή αίτησης στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για υποχρεωτική συνυπηρέτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25. Οι σχετικές αιτήσεις εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή τους.
θ) Μετά την έγκαιρη υποβολή αίτησης στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής τα οποία προβλέπονται για την κατηγορία και τον βαθμό του. Οι σχετικές αιτήσεις εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή τους.
ι) σε περίπτωση λύσης γάμου η οποία καθιστά αδύνατη τη παραμονή του στελέχους, τότε μετατίθεται σε υπηρεσία με κενές οργανικές θέσεις.

Άρθρο 15
Έκτακτες μεταθέσεις με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια

1. Στις περιπτώσεις ίδρυσης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή μετάταξης σε ανώτερη τάξη Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διενεργούνται έκτακτες μεταθέσεις μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 3, προς κάλυψη των νέων κενών θέσεων.
2. Στην περίπτωση μετάταξης Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ σε κατώτερη τάξη, διενεργούνται έκτακτες μεταθέσεις των υπηρετούντων σε αυτές στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 3, κατά προτεραιότητα σε Υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στην ίδια Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον η νέα οργανική σύνθεση μετά τη μετάταξη, δεν επιτρέπει την περαιτέρω παραμονή τους σε αυτές.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις ίδρυσης Λιμενικών Τμημάτων ή μετάταξης Λιμενικών Αρχών σε Λιμενικά Τμήματα, τα οποία εδρεύουν σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους, ή εδρεύουν, ανεξαρτήτως απόστασης, σε νησί πλην της Σαλαμίνας, όπου δεν εδρεύει η Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους και το οποίο δεν συνδέεται με γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα.
4. Στις περιπτώσεις ίδρυσης ή μετάταξης Λιμενικών Αρχών σε Λιμενικά Τμήματα, τα οποία εδρεύουν στην ηπειρωτική χώρα ή σε νησί το οποίο συνδέεται με γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα, σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους, η στελέχωσή τους διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26. Σε περίπτωση υπέρβασης της οργανικής σύνθεσης των Λιμενικών Αρχών όπου υπάγονται διοικητικά τα ανωτέρω Λιμενικά Τμήματα μετά τη μετάταξη, διενεργούνται έκτακτες μεταθέσεις των υπηρετούντων σε αυτές στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 3, κατά προτεραιότητα σε Υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στην ίδια Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 8, δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής από την τοποθέτηση τους και υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες μετατάσσονται σε Λιμενικά Τμήματα τα οποία υπάγονται διοικητικά σε Λιμενικές Αρχές εκτός των τριών πρώτων κατηγοριών και εδρεύουν στην ηπειρωτική χώρα ή σε νησί το οποίο συνδέεται με γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα, σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους, λογίζεται ότι συμπληρώνουν τον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής τους, με βάση την κατηγορία κατάταξης της Λιμενικής Αρχής τοποθέτησής τους, πριν την μετάταξη. Τα ανωτέρω στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραμένουν κατά προτεραιότητα στις Λιμενικές Αρχές του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής από την τοποθέτηση τους, σε περίπτωση εκτάκτων μεταθέσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4.
6. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες καταργούνται, μετατίθενται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην αμέσως διοικητικά ανώτερη Υπηρεσία η οποία υποκαθιστά την καταργούμενη. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των οποίων η έδρα μεταβάλλεται, μετατίθενται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Υπηρεσίες των οποίων η έδρα είναι ίδια με την μεταβαλλόμενη, πριν τη μεταβολή. Ειδικά, σε περίπτωση μεταβολής της έδρας Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα υπηρετούντα σε αυτές στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθενται σε Λιμενικές Αρχές των οποίων η έδρα είναι ίδια με εκείνη των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πριν τη μεταβολή. Για την εφαρμογή του προηγούμενων εδαφίων, λογίζεται ότι έχουν την ίδια έδρα οι Υπηρεσίες των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων. Σε περίπτωση υπέρβασης της οργανικής σύνθεσης των Υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταθέσεων, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, διενεργούνται έκτακτες μεταθέσεις των υπηρετούντων σε αυτές στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 3, κατά προτεραιότητα σε Υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στις ίδιες Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Μετά τη μεταβολή της έδρας Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διενεργούνται έκτακτες μεταθέσεις για τη στελέχωσή τους, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 3.
7. Για ενίσχυση της οργανικής δύναμης των Λιμενικών Αρχών οι οποίες υπάγονται στην 6η, 8η και 9η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο της απόσπασης που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος, μετά από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Η παραμονή στις ανωτέρω Υπηρεσίες μετάθεσης διαρκεί υποχρεωτικά δύο έτη, μετά τη λήξη της οποίας τα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. επανέρχονται αυτοδικαίως στην προηγούμενη Υπηρεσία τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ή σε Υπηρεσία της επιλογής τους εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για τις τακτικές μεταθέσεις και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατέθηκαν με τη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων του έτους 2015 σε Λιμενικές Αρχές της 6ης, 8ης και 9ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Το δικαίωμα του προηγούμενου εδαφίου ασκείται το αργότερο μέχρι 31-12-2017 και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις τακτικές μεταθέσεις στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ τα οποία έχουν συμπληρώσει κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος τρία (3) έτη υπηρεσίας στις Λιμενικές Αρχές του προηγούμενου εδαφίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Άρθρο 16
Μεταθέσεις εξωτερικού
1. Τον Ιανουάριο κάθε έτους εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,διαταγή πρόσκλησης ενδιαφέροντος, με την οποία τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προσκαλούνται να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση σε κενές θέσεις στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου σύμφωνα με ειδικές διατάξεις προβλέπεται υποχρεωτικός χρόνος παραμονής σε αυτές, επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για μετάθεση στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων, μόνον μετά τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού.Τον Φεβρουάριο κάθε έτους καταρτίζονται από την Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι πίνακες των ενδιαφερομένων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τον Απρίλιο κάθε έτους εκδίδονται οι διαταγές μετάθεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 19.
2. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους οποίους εκδίδεται διαταγή μετάθεσης στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, υποχρεούνται πριν την μετάθεση τους, να ολοκληρώσουν σχολεία ή εκπαίδευση σε θέματα εμπορικών πλοίων και να υποβληθούν σε έλεγχο καταλληλότητας να φέρουν πυροβόλο όπλο.
3. Ο χρόνος παραμονής στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων είναι δυο (2) έτη. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντάσσονται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη του χρόνου παραμονής τους στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, σε διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων, οι οποίες διενεργούνται με απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, με βάση τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο άρθρο

Άρθρο 17
Μεταθέσεις προϊσταμένων και βοηθών αυτών, σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων

1. Καθορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια μετάθεσης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, με καθήκοντα προϊσταμένων και βοηθών αυτών:
α) Να είναι ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ή ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού.
β) Να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας στηνοποία πρόκειται να μετατεθούν, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή αντίστοιχο τίτλο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α`39), όπως ισχύει κάθε φορά.
γ) Να έχουν αξιολογηθεί ως “εξαίρετοι” ή “λίαν καλοί” κατά την τελευταία πενταετία.
δ) Να έχουν κριθεί ευμενώς από τα Συμβούλια Κρίσεων, κατά την τελευταία πενταετία.
ε) Να μην έχουν κριθεί ως “παραμένοντες στον ίδιο βαθμό”.
στ) Να μην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.
ζ) Να μην τελούν σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας.
η) Να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή.
θ) Να μην διώκονται ποινικά για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
ι) Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της υπεξαγωγής, ή νόθευσης εγγράφου, των αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας.
ια) Να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου, ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών.
2. Τα κριτήρια της παραγράφου 1, πρέπει να υφίστανται τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όσο και κατά την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής μετάθεσης. Σε περίπτωση που περισσότεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πληρούν τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας εκείνοι οι οποίοι είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι.

Άρθρο 18
Μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, για γραμματειακή υποστήριξη

1. Καθορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια μετάθεσης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, για γραμματειακή υποστήριξη:
α) Να είναι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), ή Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων και Λιμενοφύλακες.
β) Να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας στηνοποία πρόκειται να μετατεθούν, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή αντίστοιχο τίτλο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.
γ) Να έχουν αξιολογηθεί ως “εξαίρετοι” ή “λίαν καλοί” κατά την τελευταία πενταετία.
δ) Να έχουν κριθεί ευμενώς από τα Συμβούλια Κρίσεων κατά την τελευταία πενταετία.
ε) Να μην έχουν κριθεί ως “παραμένοντες στον ίδιο βαθμό”.
στ) Να μην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.
ζ) Να μην τελούν σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας.
η) Να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή.
θ) Να μην διώκονται ποινικά για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
ι) Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της υπεξαγωγής, ή νόθευσης εγγράφου, των αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας.
ια) Να έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα οποία προβλέπονται μέχρι και τον βαθμό τον οποίον κατέχουν, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς προερχόμενους από τη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ., ή να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σε Λιμενικές Αρχές, ή τέσσερα (4) έτη σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες εδρεύουν στους νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας, εφόσον πρόκειται για Υπαξιωματικούς προερχόμενους από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων και Λιμενοφύλακες.
ιβ) Να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου, ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών.
ιγ) Να έχουν υπηρετήσει στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών από την κατάταξή τους.
2. Τα κριτήρια της παραγράφου 1, πρέπει να υφίστανται τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όσο και κατά την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής μετάθεσης. Σε περίπτωση που περισσότεροι βαθμοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πληρούν τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας εκείνοι οι οποίοι είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ,
ΛΟΙΠΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ,
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 19
Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια τοποθετήσεων, μεταθέσεων
1. Οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διενεργούνται μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Το Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελείται από:
α) Τον αρμόδιο κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως πρόεδρο μετά ψήφου.
β) Έναν Υποναύαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έναν Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ίδιου βαθμού και της ίδιας κατηγορίας.
γ) Έναν Αρχιπλοίαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ως μέλος μετά ψήφουο οποίος αναπληρώνεται από έναν Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ίδιου βαθμού και της ίδιας κατηγορίας,.
δ) Έναν Πλοίαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έναν Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ίδιου βαθμού και της ίδιας κατηγορίας.
ε) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) ως μέλος μετά ψήφου, με αναπληρωτή έτερο εκπρόσωπο της Π.Ε.Α.Λ.Σ.
στ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) ως μέλος μετά ψήφου, με αναπληρωτή έτερο εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
ζ) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως μέλος μετά ψήφου, με καθήκοντα εισηγητή, ο οποίος αναπληρώνεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Σταδιοδρομίας και Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο προϊστάμενος του Τμήματος Σταδιοδρομίας και Μεταθέσεων τηςΔιεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος αναπληρώνεται από τον επόμενο αρχαιότερο ή κατώτερο Αξιωματικό του ιδίου Τμήματος. Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος του ΤμήματοςΣταδιοδρομίας και Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συμμετέχει στο Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων ως αναπληρωτής του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο επόμενος αρχαιότερος ή κατώτερος Αξιωματικός του ιδίου Τμήματος. Ο εισηγητής κατά τη συνεδρίαση, θέτει υπόψιν του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τα οποία αποφασίζεται η τοποθέτηση ή η μετάθεση τους. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων μεριμνά για τη συγκέντρωση και τη διάθεση των στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την σύνταξη των πρακτικών του Συμβουλίου.
2. Το Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων συγκαλείται με απόφαση του προέδρου. Για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων συντάσσεται κάθε φορά πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η αιτιολογία της απόφασης για κάθε τοποθέτηση ή μετάθεση η οποία πρέπει να είναι ειδική, σαφής και επαρκής, καθώς και οι γνώμες των μελών τα οποία μειοψήφησαν. Το πρακτικό του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων συντάσσεται από τον γραμματέα και κυρώνεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Η συγκρότηση, η σύνθεση, οι συνεδριάσεις, οι αποφάσεις και η λειτουργία του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διέπονται από τις εκάστοτε γενικές διατάξεις οι οποίες αφορούν τα συλλογικά όργανα διοίκησης.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο κάθε πρακτικού τηρείται στην Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε ειδικό για τον σκοπό αυτό βιβλίο Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από αίτηση τους προς την Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτρέπεται να λαμβάνουν απόσπασμα του πρακτικού μεταθέσεων που τους αφορά, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της αίτησης τους από την Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι ακόλουθες μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
α) Οι μεταθέσεις των Διευθυντών Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 4150/2013.
β) Οι μεταθέσεις των βοηθών των Διευθυντών Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 4150/2013 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του π.δ. 103/2014.
γ) Η μετάθεση του Επόπτη του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και του Κέντρου Επιχειρήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΚΕΠΙΧ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μετά από γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 4150/2013.
δ) Η μετάθεση Ανωτάτου Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 4270/2014 (Α΄143).
ε) Οι μεταθέσεις στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων, μετά από γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
στ) Ο ορισμός του Διευθυντή, οι μεταθέσεις και η ανανέωση της θητείας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 5 και 6 του άρθρου 50 του νόμου 2935/2001 (Α΄162). Με την ίδια διαδικασία, διενεργούνται και οι μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μετά τη λήξη της θητείας τους, ή πριν τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 50 του νόμου 2935/2001. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά τη λήξη της θητείας τους στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, μετατίθενται μετά από αίτηση τους, σε κενές θέσεις σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τόπου επιλογής τους, ή σε Διευθύνσεις ή σε Κεντρικές Υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ζ) Ο ορισμός του Διοικητή και Υποδιοικητή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, μετά από γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2638/1998 (Α΄204), με βάση τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 3.
η) Οι μεταθέσεις και η ανανέωση της θητείας του Διευθυντή και του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Ε.Λ.Υ.Δ.Ν.Α.), σύμφωνα με τις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 8 του νόμου 4033/2011 (Α΄264).
θ) Οι μεταθέσεις στα επιτελεία και στις οργανικές μονάδες των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, στον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού, στα Ναυτοδικεία και στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο, στα Ναυτικά Νοσοκομεία, καθώς και σε κάθε άλλη Υπηρεσία εκτός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία σε ειδικές διατάξεις. Οι μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού και Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας στα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού, διενεργούνται με τη διαδικασία η οποία καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 56 του νόμου 4150/2013.
Οι μεταθέσεις από τις θέσεις οι οποίες προβλέπονται στις περιπτώσεις (α), (β), (γ), (δ), (ζ) και (η), διενεργούνται με την ίδια διαδικασία η οποία προβλέπεται στις περιπτώσεις αυτές.
5. Διενεργούνται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από γνώμη του αρμοδίου για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι ακόλουθες μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
α) Οι μεταθέσεις των Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των Αξιωματικών με τον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4.
β) Οι μεταθέσεις των προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Κεντρικών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες υπάγονται στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 11 του π.δ. 103/2014 και των λοιπών Κεντρικών Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 103/2014, πλην της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
γ) Οι μεταθέσεις των προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών, πλην Λιμενικών Σταθμών και Λιμενικών Τμημάτων.
Οι μεταθέσεις από τις θέσεις οι οποίες προβλέπονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, διενεργούνται με την ίδια διαδικασία η οποία προβλέπεται στις περιπτώσεις αυτές.
6. Μετά την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 4, εκδίδονται αντίστοιχες διαταγές μετάθεσης από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετά την κύρωση του πρακτικού του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων ή την έκδοση των αποφάσεων μετάθεσης σύμφωνα με την παράγραφο 5, εκδίδονται αντίστοιχες διαταγές τοποθέτησης ή μετάθεσης από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διαταγές μετάθεσης εκτελούνται στον χρόνο ο οποίος καθορίζεται στην σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Οι διαταγές μετάθεσης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν σε συνήθη αναρρωτική άδεια, σε άδεια για υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, σε άδεια άνευ αποδοχών με χρονική διάρκεια μέχρι και ενός έτους, σε άδεια κύησης-λοχείας, σε άδεια ανατροφής τέκνου, ή σε τρίμηνη άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου, εκτελούνται μετά τη λήξη των αδειών αυτών, εφόσον οι άδειες αυτές λήγουν μετά τον χρόνο ο οποίος αποφασίσθηκε για την εκτέλεση της μετάθεσης.

Άρθρο 20
Προσφυγές κατά των διαταγών μεταθέσεων

1. Η διαταγή μετάθεσης μετά την έκδοσή της, κοινοποιείται αμελλητί στον ενδιαφερόμενο, με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Με την κοινοποίηση της διαταγής μετάθεσης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται πλήρως για το δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση ή τροποποίηση της διαταχθείσας μετάθεσης ή για την αναβολή του χρόνου εκτέλεσης της μετάθεσης για χρονικό διάστημα μέχρι και έξι (6) μηνών. Ως ημερομηνία κοινοποίησης θεωρείται η ημερομηνία καταχώρισης της διαταγής μετάθεσης ως εισερχομένου εγγράφου στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, η οποία υποχρεούται να την επιδώσει αυθημερόν στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, η Υπηρεσία όπου υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, αναφέρει αμελλητί τους λόγους στην Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και προβαίνει στην επίδοση της διαταγής μετάθεσης, όταν εκλείψουν οι λόγοι αυτοί. Ως λόγοι για τους όποιους δεν είναι δυνατή η άμεση επίδοση της διαταγής μετάθεσης στον ενδιαφερόμενο, θεωρούνται οι ακόλουθοι:
α) Ο ενδιαφερόμενος τελεί σε άδεια σε τόπο ο οποίος ευρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα χιλιομέτρων από την έδρα της Υπηρεσίας όπου υπηρετεί, ή σε άδεια στην αλλοδαπή.
β) Λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι αφορούν τον ενδιαφερόμενο.
Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου υποχρεούται να αποστείλει την απόδειξη παραλαβής της διαταγής μετάθεσης στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέχρι και την επόμενη ημέρα της επίδοσής της.
2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της διαταγής μετάθεσης και υποβάλλεται στο αρμόδιο για την εξέταση της όργανο, μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή, αναστέλλεται η εκτέλεση της διαταγής μετάθεσης. Η προσφυγή κατά της διαταγής μετάθεσης εξετάζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την άσκησή της, ή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, εφόσον πρόκειται για διαταγή μετάθεσης η οποία αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 19.
3. Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δεν δικαιούνται να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των διαταγών μετάθεσης τους, λόγω της κρισιμότητας των καθηκόντων τα οποία αντιστοιχούν στον βαθμό τους.
4. Οι ενδικοφανείς προσφυγές εξετάζονται ως ακολούθως:
α) Οι προσφυγές οι οποίες ασκούνται κατά των διαταγών μεταθέσεων οι οποίες αποφασίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξετάζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Οι προσφυγές οι οποίες ασκούνται κατά των διαταγών μεταθέσεων οι οποίες αποφασίζονται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εξετάζονται από το Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών το οποίο συγκροτείται για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελείται από:
αα) Τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως πρόεδρο μετά ψήφου.
ββ) Τον Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος δεν γνωμοδοτεί στις μεταθέσεις οι οποίες αποφασίζονται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος μετά ψήφου.
γγ) Τον Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως μέλος μετά ψήφου.
δδ) Τον πρόεδρο της Π.Ε.Α.Λ.Σ. ως μέλος άνευ δικαιώματος ψήφου.
εε) Τον πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. ως μέλος άνευ δικαιώματος ψήφου.
γ) Οι προσφυγές οι οποίες ασκούνται κατά των διαταγών μεταθέσεων οι οποίες εκδίδονται μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, εξετάζονται από το Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών το οποίο συγκροτείται για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελείται από:
αα) Τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως πρόεδρο μετά ψήφου.
ββ) Τον Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος δεν συμμετέχει στο Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, ως μέλος μετά ψήφου.
γγ) Τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως μέλος μετά ψήφου.
δδ) Έναν Υποναύαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έναν Αξιωματικό του ίδιου βαθμού και της ίδιας κατηγορίας, ανώτερους ή αρχαιότερους του αντίστοιχου Αξιωματικού που συμμετέχει στο Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων.
εε) Έναν Αρχιπλοίαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έναν Αξιωματικό του ίδιου βαθμού και της ίδιας κατηγορίας, ανώτερους ή αρχαιότερους του αντίστοιχου Αξιωματικού που συμμετέχει στο Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων.
στστ) Έναν Πλοίαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ως μέλος μετά ψήφου, με καθήκοντα εισηγητή, ο οποίος αναπληρώνεται από έναν Αξιωματικό του ίδιου βαθμού και της ίδιας κατηγορίας, ανώτερους ή αρχαιότερους του αντίστοιχου Αξιωματικού που συμμετέχει στο Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων.
ζζ) Έναν εκπρόσωπο της Π.Ε.Α.Λ.Σ. ως μέλος μετά ψήφου, με αναπληρωτή έτερο εκπρόσωπο της Π.Ε.Α.Λ.Σ.
θθ) Έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. ως μέλος μετά ψήφου, με αναπληρωτή έτερο εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
5. Στα Συμβούλια Εξέτασης Προσφυγών, εκτελεί καθήκοντα γραμματέα ο προϊστάμενος του Τμήματος Σταδιοδρομίας και Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος αναπληρώνεται από τον επόμενο αρχαιότερο ή κατώτερο Αξιωματικό του ιδίου Τμήματος. Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος του Τμήματος Σταδιοδρομίας και Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συμμετείχε στο Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, ως αναπληρωτής του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθήκοντα γραμματέα στο Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών κατά των διαταγών μεταθέσεων οι οποίες εκδίδονται μετά από απόφαση τουΣυμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, εκτελεί ο επόμενος αρχαιότερος ή κατώτερος Αξιωματικός του ιδίου Τμήματος. Ο γραμματέας των Συμβουλίων Εξέτασης Προσφυγών μεριμνά για τη συγκέντρωση και τη διάθεση των στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση των αποφάσεων των Συμβουλίων. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 19, εφαρμόζονται αναλόγως και στη διαδικασία των Συμβουλίων Εξέτασης Προσφυγών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Άρθρο 21
Αποσπάσεις

1. Οι αποσπάσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διενεργούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος.
β) Σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
γ) Για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό μέχρι και έξι (6) μήνες.
δ) Για έκτακτη ενίσχυση της οργανικής δύναμης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για χρονικό διάστημα μέχρι και έξι (6) μήνες, μετά την υποβολή αιτιολογημένης αίτησης του προϊσταμένου της Υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι αιτήσεις για ενίσχυση των Λιμενικών Αρχών συνοδεύονται από σχετική γνώμη των προϊσταμένων των αρμοδίων Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και υποβάλλονται μέσω αυτών. Δεν επιτρέπεται για δεύτερη φορά η απόσπαση του ιδίου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για έκτακτη ενίσχυση της οργανικής δύναμης Υπηρεσίας, εφόσον αυτό συνεχίζει να υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία από την οποία έχει ήδη αποσπασθεί μία φορά για τον ίδιο λόγο.
ε) Σε Υπηρεσίες εκτός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου επιτρέπεται η απόσπαση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.
στ) Για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 93, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του νόμου 3852/2010 (Α`87).
2. Οι αποσπάσεις των περιπτώσεων (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1, διενεργούνται με βάση τα υπηρεσιακά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 3, ενώ οι αποσπάσεις των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1, διενεργούνται με βάση τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 22.
3. Οι αποσπάσεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1, αποφασίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι αποσπάσεις των περιπτώσεων (γ) και (δ) της παραγράφου 1, αποφασίζονται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι αποσπάσεις των περιπτώσεων (α) και (ε) της παραγράφου 1, διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στις σχετικές ειδικές διατάξεις. Οι αποσπάσεις της παραγράφου 1, αποφασίζονται εφόσον ληφθούν υπόψιν οι διατάξεις της παραγράφου 6.
4. Οι αποσπάσεις παύουν αυτοδικαίως όταν λήξει η χρονική τους διάρκεια και τα αποσπασμένα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά τη λήξη τους επανέρχονται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία όπου ανήκουν οργανικά, χωρίς άλλη διατύπωση.
5. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία αποσπώνται στο εσωτερικό για χρονικό διάστημα άνω των δεκαπέντε (15) ημερών, λαμβάνουν τα μόρια της Υπηρεσίας όπου αποσπώνται. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, ή σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, λαμβάνουν μόνον τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στον χρόνο υπηρεσίας τους.
6. Ο χρόνος της απόσπασης υπολογίζεται στον χρόνο της συνολικής υπηρεσίας ο οποίος απαιτείται κάθε φορά για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής, εφόσον αυτός μέχρι και την κρίση για προαγωγή διανύεται σε Υπηρεσίες οι οποίες προβλέπονται για τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών.
7. Ο χρόνος της απόσπασης δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές όπου τοποθετούνται οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την αποφοίτησή τους, με εξαίρεση τον χρόνο της απόσπασης ο οποίος διανύεται σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατηγορία.

Άρθρο 22
Κριτήρια επιλογής για αποσπάσεις σε Διεθνείς Οργανισμούς,
στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών και στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων

1. Καθορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια για τις αποσπάσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών και στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων:
α) Να είναι ανώτεροι Αξιωματικοί ή να φέρουν τον βαθμό του Υποπλοιάρχου, προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ή ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού, εφόσον πρόκειται για αποσπάσεις σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Να είναι Αξιωματικοί με τον βαθμό του Υποπλοιάρχου, προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ή ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού, εφόσον πρόκειται για αποσπάσεις στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων.
γ) Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού ή της Υπηρεσίας απόσπασης, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή αντίστοιχο τίτλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) Να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, συναφή με το αντικείμενο των εργασιών των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών απόσπασης.
ε) Να έχουν αξιολογηθεί ως “εξαίρετοι” ή “λίαν καλοί” κατά την τελευταία πενταετία.
στ) Να έχουν κριθεί ευμενώς από τα Συμβούλια Κρίσεων κατά την τελευταία πενταετία.
ζ) Να μην έχουν κριθεί ως “παραμένοντες στον ίδιο βαθμό”.
η) Να μην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.
θ) Να μην τελούν σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας.
ι) Να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή.
ια) Να μην διώκονται ποινικά για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος
ιβ) Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της υπεξαγωγής, ή νόθευσης εγγράφου, των αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας.
ιγ) Να έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα οποία προβλέπονται μέχρι και τον βαθμό τον οποίον κατέχουν, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών, ή να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σε Λιμενικές Αρχές, ή τέσσερα (4) έτη σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες εδρεύουν στους νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού.
ιδ) Να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου, ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 120 του νόμου 3079/2002 (Α΄311), καθορίζονται τα τυχόν ειδικότερα κριτήρια για τις αποσπάσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών.
3. Τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, πρέπει να υφίστανται τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όσο και κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης απόσπασης. Σε περίπτωση που περισσότεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πληρούν τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας εκείνοι οι οποίοι είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`
ΜΕΤΑΣΤΑΘΜΕΥΣΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ
Άρθρο 23
Μεταστάθμευση
Η μεταστάθμευση διατάσσεται με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την οποία ορίζεται η χρονική της διάρκεια, ο Διοικητής της μετασταθμεύουσας μονάδας και οι εντολές και οδηγίες για την αποστολή του. Η μεταστάθμευση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει η χρονική της διάρκεια και η μετασταθμεύουσα μονάδα επιστρέφει στην μόνιμη έδρα της.

Άρθρο 24
Διάθεση

1. Η διάθεση διατάσσεται με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για χρονικό διάστημα μέχρι και εξήντα (60) ημερών, μετά τη λήξη του οποίου παύει αυτοδικαίως και ο διατιθέμενος επιστρέφει στη μονάδα από την οποία διατέθηκε, χωρίς άλλη διατύπωση. Δεν επιτρέπεται για δεύτερη φορά η διάθεση του ιδίου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτό συνεχίζει να υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία από την οποία έχει ήδη διατεθεί μία φορά.
2. Ο χρόνος της διάθεσης υπολογίζεται στον χρόνο της συνολικής υπηρεσίας ο οποίος απαιτείται κάθε φορά για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής, εφόσον αυτός μέχρι και την κρίση για προαγωγή διανύεται σε Υπηρεσίες οι οποίες προβλέπονται για τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών.
3. Ο χρόνος της διάθεσης δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές όπου τοποθετούνται οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την αποφοίτησή τους, με εξαίρεση τον χρόνο της διάθεσης ο οποίος διανύεται σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατηγορία. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Άρθρο 25
Συνυπηρέτηση

1. Η συνυπηρέτηση στην ημεδαπή, για τα στελέχη μέχρι και τον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είναι υποχρεωτική μετά από αίτηση τους, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ο σύζυγος ή η σύζυγος υπηρετεί ως αστυνομικός, ή λιμενικός, ή πυροσβεστικός υπάλληλος, ή συνοριακός φύλακας, ή ειδικός φρουρός ή σωφρονιστικός υπάλληλος και το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι κατά βαθμό κατώτερο ή νεότερο του συζύγου ή της συζύγου.
β) Ο σύζυγος ή η σύζυγος υπηρετεί ως στρατιωτικός. Η συνυπηρέτηση με σύζυγο στρατιωτικό είναι υποχρεωτική για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μόνον εφόσον αυτοί είναι κατώτεροι ή νεότεροι του συζύγου ή της συζύγου τους.
γ) Ο σύζυγος ή η σύζυγος υπηρετεί ως δικαστικός λειτουργός.
δ) Ο σύζυγος ή η σύζυγος απασχολείται ως παραϊατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο από το διορισμό του για μετάθεση, ή μετάταξη ή απόσπαση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 50 του νόμου 4368/2016 (Α΄21), όπως κάθε φορά ισχύει.
ε) Λόγω λύσης γάμου, εφόσον από το γάμο που λύθηκε υπάρχουν ανήλικα παιδιά και η επιμέλεια αυτών δεν έχει ανατεθεί στο στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
στ) Σε περίπτωση που ο σύζυγος ή η σύζυγος εργάζεται σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα στους νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθεται σε Υπηρεσία η οποία εδρεύει στον τόπο όπου ο σύζυγος ή η σύζυγος υπηρετεί, ή απασχολείται ή κατοικεί αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται κενή θέση ανάλογη του βαθμού ή της ειδικότητάς του, ειδάλλως μετατίθεται στην πλησιέστερη Υπηρεσία όπου υφίσταται ανάλογη κενή θέση.
2. Οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από την Σ.Δ.Υ.Λ.Σ., ή οι Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων και Λιμενοφύλακες, με σύζυγο που υπηρετεί στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και έχει μετατεθεί σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για συνυπηρέτηση στην αλλοδαπή για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάθεση του συζύγου ή της συζύγου. Τα ανωτέρω στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθενται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 18, σε κενή θέση ανάλογη του βαθμού τους, στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου όπου υπηρετεί ο σύζυγος ή η σύζυγος, με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης. Τα μετατιθέμενα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν λαμβάνουν επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, παρά μόνον τις αποδοχές εσωτερικού.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής τους στις Υπηρεσίες τοποθέτησής, μετά την αποφοίτηση από τις παραγωγικές σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με το άρθρο 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Άρθρο 26
Στελέχωση Λιμενικών Τμημάτων
Τα Λιμενικά Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των πενήντα (50)χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους, ή εδρεύουν, ανεξαρτήτως απόστασης, σε νησί πλην της Σαλαμίνας, όπου δεν εδρεύει η Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους και το οποίο δεν συνδέεται με γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα, στελεχώνονται με τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται στο παρόν διάταγμα. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία στελεχώνουν τα ανωτέρω Λιμενικά Τμήματα, δεν εντάσσονται στην οργανική δύναμη των Λιμενικών Αρχών διοικητικής υπαγωγής τους. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, τα ανωτέρω Λιμενικά Τμήματα κατατάσσονται στις κατηγορίες Υπηρεσιών του άρθρου 3, ως ακολούθως:
Πρώτη κατηγορία:
α) Α΄ Λ/Τ Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.
β) Β΄ Λ/Τ Κυθήρων του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών. 
Δεύτερη κατηγορία:
Β' Λ/Τ Δάφνης Α.Ο. Του Λιμεναρχείου Ιερισσού. Λόγω του ειδικού καθεστώτος της χερσονήσου του Άθω (Άγιο Όρος) και του δυσμενούς διαβίωσης χαρακτήρα της Υπηρεσίας (στρατωνισμός εντός Λιμενικών καταστημάτων), η στελέχωση του Λιμενικού Τμήματος αλλά και του υπαγόμενου σε αυτό Λιμενικού Φυλακίου Βατοπαιδίου Α.Ο., θα προκύπτει αποκλειστικά και μόνο, έπειτα από απόφαση του συμβούλιου μεταθέσεων, βάση των αντικειμενικών κριτήριων με ελάχιστο χρόνο παραμονής τα τέσσερα έτη, χωρίς όμως τα στελέχη να έχουν το δικαίωμα της δήλωσης των Λιμενικών αυτών αρχών ως τόπο επιλογής τους.
Τρίτη κατηγορία:
α) Α΄ Λ/Τ Σκοπέλου του Λιμεναρχείου Σκιάθου. 
β) Β΄ Λ/Τ Κέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου.
Τέταρτη κατηγορία:
α) Β΄ Λ/Τ Πόρτο Λάγος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.
β) Α΄ Λ/Τ Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. 
γ) Α΄Λ/Τ Αμφιλοχίας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας. 
δ) Γ΄Λ/Τ Λάρυμνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας. 
ε) Β΄Λ/Τ Δόμβραινας του Λιμεναρχείου Ιτέας. 
στ) Α΄Λ/Τ Πόρτο Χελίου του Λιμεναρχείου Ναυπλίου. 
ζ) Β΄Λ/Τ Ερμιόνης του Λιμεναρχείου Ναυπλίου. 
η) Δ΄Λ/Τ Λεωνιδίου του Λιμεναρχείου Ναυπλίου.
θ) Β΄Λ/Τ Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης 
ι) Δ΄Λ/Τ Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης
ια) Δ΄Λ/Τ Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
Πέμπτη κατηγορία:
α). Γ΄Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης του Λιμεναρχείου Στυλίδας.
β) Γ΄Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. 
γ). Α΄Λ/Τ Αγιοκάμπου Λάρισας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου. 
δ) Β΄Λ/Τ Αγίας Κυριακής Τρικέρων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου. 
ε) Γ΄Λ/Τ Αμαλιάπολης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.
στ) Β΄Λ/Τ Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείου Στυλίδας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Άρθρο 27
Φύλλο πορείας

1. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε περίπτωση τοποθέτησης ή μετάθεσης ή απόσπασης ή μεταστάθμευσης ή διάθεσης, εφοδιάζονται από την Υπηρεσία τους με φύλλο πορείας, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της διαταγής με την οποία διατάσσεται η μετακίνηση, ο σκοπός και χρόνος της μετακίνησης, ο τόπος ή η Υπηρεσία μετάβασης, η ημερομηνία αναχώρησης, ή επανόδου ή διαγραφής όπου απαιτείται, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των μελών οικογενείας τους που τους ακολουθούν και για τα οποία δικαιούνται οδοιπορικών ή άλλων εξόδων. Στα ομαδικά φύλλα πορείας αναφέρονται ονομαστικά ο επικεφαλής και τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία ανήκουν στην μετακινούμενη ομάδα.
2. Τα φύλλα πορείας των μετακινούμενων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., θεωρούνται για την αναχώρηση και την άφιξη ή επάνοδο, από την αρμόδια Υπηρεσία του τόπου αναχώρησης και του τόπου μετάβασης. Δεν απαιτείται θεώρηση φύλλων πορείας όταν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετακινούνται στο εξωτερικό και δεν υπάρχει έδρα ναυτιλιακού ακολούθου.
3. Τα μετατιθέμενα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαγράφονται από την παλαιά τους Υπηρεσία την ημερομηνία παρουσίασης στη νέα τους Υπηρεσία και εγγράφονται σε αυτήν την ημερομηνία παρουσίασής τους. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται στην κατάσταση της διαθεσιμότητας, ή της αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή της αργίας με προσωρινή απόλυση, ή λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, διαγράφονται από την Υπηρεσία όπου υπηρετούν. Τα τοποθετούμενα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά τη λήξη της κατάστασης διαθεσιμότητας, ή της αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή της αργίας με προσωρινή απόλυση, ή μετά την ανάκλησή τους από την εφεδρεία, ή μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, εγγράφονται στην Υπηρεσία τοποθέτησης τους, την ημερομηνία παρουσίασής τους σε αυτήν.
4. Οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες ενημερώνονται εγγράφως για την αναχώρηση ή παρουσίαση των μετακινούμενων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 28
Πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής
1. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετακινούνται με τοποθέτηση ή μετάθεση ή απόσπαση από μία Υπηρεσία, υποχρεούνται να ενημερώνουν τον αντικαταστάτη τους ως προς τα νέα του καθήκοντα και τις εκκρεμείς ή προς ενέργεια διαταγές και υποθέσεις και συντάσσουν πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, εφόσον αυτό απαιτείται. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις μετακίνησης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω κατάργησης Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή λόγω μετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην περίπτωση κατάργησης Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η παράδοση των καθηκόντων γίνεται προς τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία υποκαθιστά την καταργούμενη.
2. Στην περίπτωση ανάληψης διοίκησης, ο νέος προϊστάμενος ενημερώνεται πλήρως από τον προκάτοχό του για την αποστολή, τη σύνθεση, την οργάνωση και την κατάσταση του προσωπικού, των μέσων και των υλικών της Υπηρεσίας. Ο νέος προϊστάμενος παραλαμβάνει από τον προκάτοχό του, τα ειδικού χειρισμού ή άλλης υψηλής διαβάθμισης ασφαλείας έγγραφα για τα οποία τυγχάνει προσωπικά υπεύθυνος, ενώ για το αρχείο των λοιπών υψηλής διαβάθμισης ασφαλείας εγγράφων τα οποία αφορούν τη διοίκηση, γίνεται μνεία ότι αυτά τηρούνται από τους αρμοδίως εξουσιοδοτημένους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διαταγές οι οποίες έχουν εκδοθεί από τους προκατόχους εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός εάν με νεότερες διαταγές του παραλαμβάνοντος τροποποιηθούν ή καταργηθούν.
3. Με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα θέματα σχετικά με τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής καθηκόντων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 29
Αναχώρηση -Παρουσίαση
1. Χορηγείται προθεσμία αναχώρησης για τη νέα Υπηρεσία μετάθεσης ή τοποθέτησης, διάρκειας δέκα (10) ημερών για τους έγγαμους και επτά (7) ημερών για τους άγαμους, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία χορήγησης του φύλλου πορείας, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθεται ή τοποθετείται σε Υπηρεσία η οποία έχει την ίδια έδρα με εκείνη από την οποία μετακινείται. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, λογίζεται ότι έχουν την ίδια έδρα οι Υπηρεσίες οι οποίες ευρίσκονται στις περιφερειακές ενότητες Αθηνών και Πειραιώς και στους δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Αχαρνών, οι Υπηρεσίες οι οποίες ευρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και οι Υπηρεσίες των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων.
β) Το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο μετατίθεται ή τοποθετείται δεν υποχρεούται να αλλάξει κατοικία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του π.δ. 81/2012, όπως κάθε φορά ισχύει, εκτός εάν αναφέρει την μεταφορά της κατοικίας του σε τόπο πλησιέστερο στην έδρα της νέας Υπηρεσίας του.
2. Σε περίπτωση διακοπής της μετακίνησης στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο μετακινείται με φύλλο πορείας για λόγους ανωτέρας βίας, για χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τις προθεσμίες της παραγράφου 1, γίνεται ειδική θεώρηση του φύλλου πορείας για το γεγονός αυτό.
3. Μεταθέσεις ή τοποθετήσεις ή αποσπάσεις, δεν διατάσσονται ή αναστέλλεται η εκτέλεση τους, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Από την προκήρυξη γενικών εκλογών ή δημοψηφίσματος και μέχρι την πέμπτη ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
β) Από την 20η Δεκεμβρίου μέχρι και την 10η Ιανουαρίου και από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, εκτός εάν τα ενδιαφερόμενα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αιτηθούν την άμεση εκτέλεσή τους, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.
4. Αναστέλλεται η εκτέλεση των μεταθέσεων ή τοποθετήσεων ή αποσπάσεων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υποβάλλουν αίτηση παραίτησης ή αποστρατείας, εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ανάκλησης της αίτησης και αυτή γίνει αποδεκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 44 του π.δ. 81/2012, όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα ανωτέρω στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραμένουν στην Υπηρεσία όπου υπηρετούν ή μετακινούνται σε άλλη Υπηρεσία, εφόσον η μετακίνηση αυτή δεν δικαιολογεί την καταβολή οδοιπορικών εξόδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις
1. Λογίζεται ως οργανική σύνθεση των Λιμενικών Τμημάτων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 26, μέχρι τον εκ νέου καθορισμό της, η ελάχιστη στελέχωσή η οποία καθορίζεται στον αριθμ. 78/2014 Κανονισμό του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος κυρώθηκε με την αριθμ. 214.1/9068/2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄2212), όπως κάθε φορά ισχύει, η οποία δεν συνυπολογίζεται στην οργανική σύνθεση των Λιμενικών Αρχών διοικητικής υπαγωγής τους.
2. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν δήλωση αλλαγής του τόπου επιλογής τους και να δηλώσουν ως νέο τόπο επιλογής την έδρα των Λιμενικών Τμημάτων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 26, εφόσον αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4.
3. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος, υπηρετούν στα Λιμενικά Τμήματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 26, τοποθετούνται σε αυτά με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ο χρόνος παραμονής τους καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11. Ειδικά, για τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 μετά την τοποθέτηση, η έδρα των Λιμενικών Τμημάτων του προηγούμενου εδαφίου, η οποία δηλώνεται ως τόπος επιλογής, λογίζεται ως ίδιος τόπος επιλογής με την έδρα των Λιμενικών Αρχών διοικητικής υπαγωγής τους, εφόσον αυτή έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.
4. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 8, δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής από την τοποθέτηση τους και τοποθετούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3, σε Λιμενικά Τμήματα τα οποία κατατάσσονται εκτός των τριών πρώτων κατηγοριών, λογίζεται ότι συμπληρώνουν τον υποχρεωτικό χρόνο παραμονής τους με βάση την κατηγορία κατάταξης της Λιμενικής Αρχής όπου τοποθετήθηκαν, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της οργανικής σύνθεσης των Λιμενικών Τμημάτων μετά τη διαδικασία τοποθέτησης σύμφωνα με την παράγραφο 3, διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα έκτακτες μεταθέσεις, κατά προτεραιότητα σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες υπάγονται στην ίδια Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με αύξουσα σειρά από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία συγκεντρώνουν τα λιγότερα μόρια. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 4, παραμένουν κατά προτεραιότητα στα ανωτέρω Λιμενικά Τμήματα, μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής από την τοποθέτηση τους.
6. Οι διατάξεις της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2009, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του νόμου 4310/2014 (Α΄258), συνεχίζουν να ισχύουν για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, μέχρι τη λήξη του χρόνου παραμονής τους στις Υπηρεσίες μετάθεσης τους.
7. Οι Αξιωματικοί οι οποίοι φέρουν τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ή Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος, εξαιρούνται του κριτηρίου της περίπτωσης (ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 17. Οι Αξιωματικοί οι οποίοι φέρουν τον βαθμό του Υποπλοιάρχου, ή Αντιπλοιάρχου ή Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος, εξαιρούνται του κριτηρίου της περίπτωσης (ιγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22.


Άρθρο 31
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 33/2009 ΄50) “Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσειςτου προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.”, όπως αυτό τροποποιήθηκεμε το π.δ. 97/2012 (Α΄156), το άρθρο 7 του νόμου 4081/2012 (Α΄184), το Μέρος Γ΄ του π.δ. 81/2014 (Α΄ 125) και το άρθρο 56 του νόμου 4310/2014 και ισχύει σήμερα, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικήςαναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

2 σχόλια:

 1. Πρεπει να λυθει το προβλημα της συνυπηρετησης με νεοτερο που εχει αμεταθετο. Δηλαδη ενας ΟΥΚ λφ θα πρεπει να αποχαρακτηριστει για να συνυπηρετησει με αρχαιοτερη του ε;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. πολύ καλή δουλειά από 2 άξιους συναδέλφους και συνδικαλιστές . μακάρι και οι υπόλοιποι να είχαν το μυαλό σας και να ασχολιόντουσαν όπως εσείς

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.