Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗ Λ.Σ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ


ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση μίας (1) Απόφασης Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. περί αποστρατείας ενός (1) Αρχικελευστή Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 


 Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη της αριθ.πρωτ.2411.9/97205/15-11-2016 Απόφασης Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. κατ΄ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α). 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δημοσθένης

«Με την αριθ.πρωτ.2411.9/97205/15-11-2016 Απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε σύμφωνα με: 
α. Τις διατάξεις της πργ.1, 3 του άρθρου 44 του Π.Δ.81/2012 (ΦΕΚ 139 Α΄/14-06-12). 
β. Το άρθρο 70 παρ.2 του Ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α΄). 
γ. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 37/2012 (ΦΕΚ 75 Α΄). 
δ. Την Αριθ. Πρωτ.: 2411.6/1493/16/12-10-2016 αναφορά Λ/Χ ΙΘΑΚΗΣ με την οποία διαβιβάστηκε η από 10-10- 2016 αίτηση παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο Αρχικελευστής Λ.Σ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ Κοσμάς (ΑΜ 4768). 
ε. Την Αριθ. Πρωτ.: 2411.9/94798/2016/07-11-2016 Απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περί αποδοχής αιτήσεως παραίτησης του Αρχικελευστή Λ.Σ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ Κοσμά (ΑΜ 4768). 

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Αρχικελευστής Λ.Σ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ Κοσμάς του Αντωνίου (ΑΜ 4768), κατόπιν αποδοχής από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής της αιτήσεως παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή. 

2. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά την διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 37/2012 (ΦΕΚ 75Α') και κατόπιν μεταφέρεται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». 

 Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΡΑΠΤΗΣ Σταμάτιος.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.