Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης 3 ανώτερων αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ


ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ , ΜΕΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΥΟ ΕΞ΄ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΔΥΟ (2).

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ενός (1) Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» 


 Σας αποστέλλουμε περίληψη του από 30-12-2016 Προεδρικού Διατάγματος, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 (Α΄ 131). 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ. 

«Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 30 Δεκεμβρίου 2016 με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 του π.δ.37/2012 «Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄75). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1(στ) και 2 του π.δ.38/2012 «Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄75). 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ.1,3,4 και 37 παρ.9 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α' 139). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ.8(α) και 74 παρ.1 του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311). 
5. Το από 28-11-2016 Πρακτικό του Ανωτέρου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2016. 

1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης τριών (03) Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 28 Νοεμβρίου 2016 Πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: 

Α. Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος κρίνεται κατόπιν αποδοχής της αίτησης αποστρατείας του, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 παρ.8(α) του ν.3079/2002 (Α'311): 

Π ί ν α κ α ς Α΄ 
«Προακτέων» 
Παπαβασιλείου Ιωάννης του Ιωάννη (Α.Μ.2360) 

Β. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι κρίνονται κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 37 του π.δ.81/2012 (Α'139) σε συνδυασμό με την παρ.1(στ) του άρθρου 5 του π.δ.38/2012 (Α'75): 

Π ί ν α κ α ς Α΄ 
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» 
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ.3018) 

Π ί ν α κ α ς Β΄ 
«Αποστρατευτέων» 
Παπαδόπουλος Δημήτριος του Πάνου (Α.Μ.2942) 

Α. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Παπαβασιλείου Ιωάννης του Ιωάννη (Α.Μ.2360) στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8(α) του άρθρου 48 του ν.3079/2002 (Α΄311) και τίθεται αυτός σε αποστρατεία ύστερα από αίτησή του, επειδή έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής του στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό του από το Λιμενικό Σώμα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ.37/2012 (Α΄ 75). 
Β. Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Δημητρακόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ.3018), στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, για ένα μήνα, κατόπιν αποδοχής της αίτησης αποστρατείας του, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄139).
 Γ. Τίθεται σε αποστρατεία ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Παπαδόπουλος Δημήτριος του Πάνου (Α.Μ.2942), λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Β' «Αποστρατευτέων» από το αρμόδιο Συμβούλιο κρίσεων έτους 2016, ύστερα από αίτησή του, επειδή έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής του στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 του άρθρου 36 του π.δ.81/2012 (Α΄ 139). Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό του από το Λιμενικό Σώμα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75)».
 ΑΡΙΘ.ΕΓΚΡ.ΒΕΒ.ΥΔΕ/Υ.ΝΑ.Ν.Π.: 261/09-01-2017 
ΑΡΙΘ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1544737972/11-01-2017 Πλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ιωάννης 1191192699/11-01-2017 Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.