Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ενός (1) Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»
 Σας αποστέλλουμε περίληψη του από 30-12-2016 Προεδρικού Διατάγματος, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 (Α΄ 131).


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ.

«Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 30 Δεκεμβρίου 2016 με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1(στ) και 2 του π.δ.38/2012 «Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 75).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ.1,3,4 και 37 παρ.9 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις,αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α' 139).
3. Την από 30-03-2012 αίτηση αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος που υπέβαλε ο τότε Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ζαβιτσάνος Βασίλειος του Δημητρίου (Α.Μ.2616) και η οποία έγινε αποδεκτή με την Αριθ.Φακ.:212.12/2012/Αριθ.Σχεδ.: 4163/30-04-2012 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
4.Την από 01-04-2012 αίτηση αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος που υπέβαλε ο τότε Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Στυλιανουδάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνος (Α.Μ.2634) και η οποία έγινε αποδεκτή με την Αριθ.Φακ.:212.12/2012/ Αριθ.Σχεδ.:3729/25-04-2012 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
5. Την από 27-03-2012 αίτηση αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος που υπέβαλε ο τότε Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τασούλας Αθανάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ.2639) και η οποία έγινε αποδεκτή με την Αριθ.Φακ.:212.12/2012/Αριθ.Σχεδ.: 4162/30-04-2012 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
6. Την από 27-03-2012 αίτηση αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος που υπέβαλε ο τότε Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τασιόπουλος Χριστόφορος του Γεωργίου (Α.Μ.2641) και η οποία έγινε αποδεκτή με την Αριθ.Φακ.:212.12/2012/Αριθ.Σχεδ.: 3729/25-04-2012 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
7. Το από 05-09-2016 Π.Δ. «Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης τεσσάρων (04) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής για παρελθόν έτος και προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό σε εκτέλεση ακυρωτικής Aπόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου στο πλαίσιο της διοικητικής τους αποκατάστασης.» (ΦΕΚ 865 Γ΄/16-09-2016).
8. Το από 28-11-2016 Πρακτικό του Ανωτέρου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2016.»
Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης τεσσάρων (4) Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016, στα πλαίσια της διοικητικής τους αποκατάστασης και για τους οποίους σχετικό είναι το από 28 Νοεμβρίου 2016 Πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:
Α. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι κρίνονται κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 37 του π.δ.81/2012 (Α'139), σε συνδυασμό με την παρ.1(στ) του άρθρου 5 του π.δ.38/2012 (Α'75):
Π ι ν ά κ α ς Α'
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ουδείς
Π ί ν α κ α ς Β’
«Αποστρατευτέων»
 1. Ζαβιτσάνος Βασίλειος του Δημητρίου (Α.Μ.2616)
2. Στυλιανουδάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνος (Α.Μ.2634)
 3. Τασούλας Αθανάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ.2639)
 4. Τασιόπουλος Χριστόφορος του Γεωργίου (Α.Μ.2641)
Β. Τίθενται σε αποστρατεία με αίτησή τους οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
 Ζαβιτσάνος Βασίλειος του Δημητρίου (Α.Μ. 2616)
 Στυλιανουδάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 2634)
 Τασούλας Αθανάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 2639)
 Τασιόπουλος Χριστόφορος του Γεωργίου (Α.Μ. 2641)
επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 του άρθρου 36 του π.δ.81/2012 (Α΄ 139) και με το βαθμό που φέρουν, λόγω εγγραφής τους στον Πίνακα Β΄ «Αποστρατευτέων» από το αρμόδιο Συμβούλιο κρίσεων έτους 2016, της αποστρατείας τους λογιζομένης από τότε που αρχικά αποστρατεύτηκαν με το από 25-09-2012
Π.Δ. (Γ΄1059/ 01-10-2012), ήτοι από 01 Οκτωβρίου 2012».

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.