Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Προαγωγή ενός (01) Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στον επόμενο βαθμό


ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ.

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ενός (1) Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» 


 Σας αποστέλλουμε περίληψη του από 29 Δεκεμβρίου 2016 Προεδρικού Διατάγματος, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 (Α΄ 131). 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ. 

«Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Δεκεμβρίου 2016 με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.1 του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1(β) και 4 του π.δ.81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α' 139). 
3. Το από 04 Μαΐου 2016 π.δ. “Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2016. - Προαγωγή εκατόν πενήντα εννέα (159) Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής στον επόμενο βαθμό.” (ΦΕΚ 439 Γ' /19-05-2016). 

Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ.3070) στον βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής από 08 Δεκεμβρίου 2016, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ.1(β) και 4 του Π.Δ.81/2012 (Α΄139).» 

ΑΡΙΘ.ΕΓΚΡ.ΒΕΒ.ΥΔΕ/Υ.ΝΑ.Ν.Π.: 232/09-01-2017

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.