Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών από στελέχη του λιμενικού σώματος λόγω εφαρμογής των ν. 4093/2012 και 4307/2014


Αξιότιμοι κύριοι/ες, Αγαπητοί φίλοι/ες,
Όπως γνωρίζετε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας (μαζί με τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες στρατιωτικών και αστυνομικών) προσέφυγε, μέσω του γραφείου μας  στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αμφισβητώντας  αρχικά τη συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του ν. 4093/2012 και εν συνεχεία των ρυθμίσεων του ν. 4307/2014, με τις οποίες επήλθε μείωση στις αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας αντίστοιχα. Με την 1125/2016 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (όμοιες οι 1126-1128/2016), σε συνέχεια των προγενέστερων  υπ. αριθ. 2191-2196/2014 αποφάσεων επίσης της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών που επέβαλαν οι ν. 4093/2012 4307/2014 στο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών και των στελεχών σωμάτων ασφαλείας, τόσο για το χρονικό διάστημα από 1-08-2012 έως 15-11-2014, όσο και για το διάστημα από 15-11-2014 (ήτοι από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του ν. 4307/2014) και εφεξής.
Πρακτικά και κατ΄ αποτέλεσμα, για όλο το διάστημα από 1-8-2012 έως και σήμερα (και για όσο παραμένει σε ισχύ ο κριθείς ως αντισυνταγματικός ν. 4307/2014) ως νόμιμες αποδοχές των στρατιωτικών πρέπει να θεωρηθούν εκείνες που ίσχυαν κατά την 31η-7-2012. 
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν φαίνεται πρόθεση από μέρους της Διοίκησης προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις. Αντίθετα, η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στο αν από 1-1-2017  θα παγώσουν ή μη για διετία οι ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές των στρατιωτικών και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας, όπως προβλέπει το πρόσφατα ψηφισθέν άρθρο  236 του ν. 4389/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ένατο του ν. 4393/2016). Ως εκ τούτου, η Πολιτεία, αντί να αποκαταστήσει αναδρομικά το μισθολόγιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εμφανίζεται να αγνοεί σε θεσμικό επίπεδο τις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις και συζητά το αν θα προβεί ή μη σε περαιτέρω περικοπές των αποδοχών που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές!
Ήδη πολλά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας έχουν ασκήσει μέσω του γραφείου μας αγωγές για το διάστημα από 1-8-2012 έως τη θέση σε ισχύ του ν. 4307/2014, το Νοέμβριο του 2014, κατοχυρώνοντας τις σχετικές αξιώσεις τους, επιλογή η οποία δικαιώνεται με τη μεταγενέστερη εξέλιξη των νομικών πραγμάτων. 
Από τη στιγμή, όμως, που και ο ν. 4307/2014 κρίθηκε ως αντισυνταγματικός τίθεται εκ των πραγμάτων ανάγκη διεκδίκησης και της διαφοράς αποδοχών για το διάστημα από 15-11-2014 (ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ν. 4307/2014) έως σήμερα.
Το γραφείο μας, αποφάσισε να προσφέρει σε όσους επιθυμούν αυτή τη δυνατότητα με βάση τα κάτωθι:
1.  Τι διεκδικείται και με βάση ποια διαδικασία.
Αντικείμενο διεκδίκησης είναι για κάθε στέλεχος κατά περίπτωση: 
Ø  Για όσους έχουν ήδη ασκήσει αγωγή: η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελήφθησαν και των αποδοχών που ίσχυαν στις 31-7-2012, δηλαδή πριν την εφαρμογή των ν. 4093/2012 και 4307/2014, αφού ληφθούν υπόψη οι, στο μεταξύ, μισθολογικές/βαθμολογικές προαγωγές. Η διεκδίκηση αφορά στο διάστημα από 15-11-2014 έως το χρόνο κατάθεσης της αγωγής.
Ø  Για όσους δεν έχουν ασκήσει αγωγή: η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελήφθησαν και των αποδοχών που ίσχυαν στις 31-7-2012, δηλαδή πριν την εφαρμογή των ν. 4093/2012 και 4307/2014, αφού ληφθούν υπόψη οι, στο μεταξύ, μισθολογικές/βαθμολογικές προαγωγές. Η διεκδίκηση αφορά στο διάστημα από 1-8-2012 έως το χρόνο κατάθεσης της αγωγής. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, η αγωγή ασκείται, καταρχήν, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου και επιτρέπεται η σώρευση ανά δικόγραφο έως και πενήντα (50) εναγόντων.
2. Υπάρχει κίνδυνος παραγραφής: Χρόνος κατάθεσης των αγωγών.
Όπως και την προηγούμενη φορά, δεδομένης και της δυσχέρειας του υπολογισμού των αναδρομικών, το ύψος των οποίων διαφέρει ανά ενάγοντα, οι αγωγές θα κατατεθούν σταδιακά, το συντομότερο δυνατό και με τη σειρά κατά την οποία θα λαμβάνονται πλήρη τα αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος. 
Για όσους ασκήσουν αγωγή για πρώτη φορά και για όλο το διάστημα (1-8-2012 έως Νοέμβριος 2016) πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι οι αξιώσεις της πρώτης διετίας έχουν υποπέσει σε παραγραφή. Η άποψη του γραφείου μας είναι ότι μια τέτοια νομική ερμηνεία δεν είναι ορθή, δεδομένου ότι ως σημείο έναρξης της παραγραφής, θα πρέπει να θεωρηθεί η ψήφιση του ν. 4307/2014, ο οποίος κατάργησε αναδρομικά το ν. 4093/2012. 
3. Υποχρεώσεις για την έγερση αγωγής.
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να προσκομίσει απαραιτήτως ατομικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
1. Στοιχεία ενάγοντος. 
2.  Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής.
3. Υπογεγραμμένη σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα).
4. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση, αν του ζητηθεί, να προσκομίσει αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ανά μήνα για το διάστημα από 1-8-2012 ή, κατά περίπτωση από 1-11-2014 (αν πρόκειται για συμπληρωματική αγωγή), (μόνο αν ζητηθεί, δεν απαιτείται επί του παρόντος).

Β. Κάθε ενδιαφερόμενος θα καταβάλλει για τον εξατομικευμένο προσδιορισμό των διαφορών αποδοχών του και τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης και εκδίκασης των αγωγών σε πρώτο βαθμό, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες απαιτηθούν προς επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας: 
 • το ποσό των 30 ευρώ, στην περίπτωση που πρόκειται για συμπληρωματική αγωγή (από 1-11-2014 έως σήμερα).
 • το ποσό των 50 ευρώ, στην περίπτωση που η αγωγή αφορά όλο το διάστημα από 1-8-12 έως σήμερα.
Πέραν των ανωτέρω, ο ενάγων θα καταβάλλει στο γραφείο ως αμοιβή ποσοστό 3% πλέον ΦΠΑ, κάθε ποσού που θα του καταβληθεί μετά την κατάθεση της αγωγής του, καθ΄ οιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε, ως αναδρομική διαφορά αποδοχών έως την ημέρα κατάθεσης της αγωγής του (συμπεριλαμβανομένης κάθε καταβολής κατ΄ εφαρμογήν νομοθετικής ρύθμισης, εξώδικου συμβιβασμού ή δικαστικής απόφασης).  Η ανωτέρω αμοιβή υπολογίζεται επί του κάθε φορά καθαρού εισπραχθέντος ποσού συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Για το Δικηγορικό Γραφείο

Γεώργιος Α. Αντωνακόπουλος-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ Ν.4307/2014
Με την υπ’ αριθμ. 1126/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε κατόπιν της ασκηθείσης από την Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ αίτηση ακύρωσης, κρίθηκε ότι ο Ν.4307/2014 για την καταβολή του 50% των δικαιούμενων αναδρομικών αποδοχών των Στελεχών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι αντισυνταγματικός.
Εμμένουμε αταλάντευτα στην άμεση συμμόρφωση της Ελληνικής Πολιτείας με νομική αποτύπωση της απόφασης του ΣτΕ, αφού μόνο με αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται ξεκάθαρα οι αξιώσεις μας. 
Δεδομένου ωστόσο ότι το κράτος μέχρι σήμερα δεν έχει συμμορφωθεί και αρνείται να αναλάβει τις νομικές του υποχρεώσεις απέναντί μας και για όσο δεν επιτυγχάνεται η πλήρης συμμόρφωσή του, τα εν ενεργεία Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούμαστε τη διεκδίκηση των περικοπτόμενων αυτών ποσών, μόνο μέσω της κατάθεσης σχετικής αγωγής στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος να απολέσουμε μέρος όσων μας οφείλονται.
Θέσαμε τα παραπάνω στη Νομικό Σύμβουλο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κα Καρανίσα Αναστασία, η οποία συνιστά στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία επιθυμούν να διασφαλιστούν έναντι τυχόν περαιτέρω παράνομης ενέργειας ή παράλειψης του Δημοσίου, την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η κατάθεση της αγωγής θα πρέπει να λάβει χώρα μέχρι την 31-12-2016, καθόσον μετά την ημερομηνία αυτή εκκινεί η παραγραφή των αξιώσεων αυτών.
Το γραφείο της κας Καρανίσα Αναστασίας αναλαμβάνει τη διαδικασία άσκησης της αγωγής με τη μορφή ομαδικού δικογράφου με κόστος κατάθεσης το ποσό των 20 € για κάθε Στέλεχος. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης η αμοιβή του γραφείου θα ανέρχεται στο ποσοστό 5% πλέον ΦΠΑ επί του καθαρού εισπρακτέου ποσού.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν τη συνεργασία με το γραφείο της κας Καρανίσα Αναστασίας για την διεκδίκηση επιστροφής του ποσού μειώσεως των μηνιαίων μισθολογικών απολαβών τους, θα χρειαστεί να της αποστείλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 1. Το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
 2. Φωτοτυπικό αντίγραφο των μηνιαίων φύλλων μισθοδοσίας του ενδιαφερομένου από 1-8-2014 μέχρι και σήμερα.
 3. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).
Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει:
Στην Τράπεζα Πειραιώς στον υπ’ αριθμ: 5182-049942-001 λογαριασμό, ΙΒΑΝ: GR 140172182000 5182 049942 001, όνομα δικαιούχου Αναστασία Καρανίσα με υποχρεωτική αναγραφή του ονόματος του καταθέτη.
Στοιχεία επικοινωνίας: info@karanisa.gr, τηλ.: 2103800628
Σημειώνουμε ότι, μπορείτε να ενημερωθείτε και να κινηθείτε με νομικούς της επιλογής σας.
Ακολουθούν τα σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση:

3 σχόλια:

 1. ΣΥΡΙΖΑ δε ψηφίσατε,πληρωστε δικηγορους τώρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ενώ εσύ ψήφιζες και πληρωνόσουν με χρυσά νομίσματα τσοπάνη

   Διαγραφή
 2. Το φαγοπότι των εργατολόγων άρχισε. καλή τους όρεξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.