Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

«Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης τριών (3) Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2016, μετά προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων»ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ενός (1) Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»


 Σας αποστέλλουμε περίληψη του από 28 Νοεμβρίου 2016 Προεδρικού Διατάγματος, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 (Α΄ 131).


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ.

«Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28 Νοεμβρίου 2016 με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.1 του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311). 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.7 και 5 παρ.2 του π.δ. 38/2012 «Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄75).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ.1(α) και 4 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία,ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α' 139).
4. Το από 05 Οκτωβρίου 2016 Πρακτικό Κατωτέρου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2016.
Α. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης τριών (3) Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτων της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2016, που συνέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016, και για τους οποίους σχετικό είναι το από 05 Οκτωβρίου 2016 Πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:
Για Σημαιοφόρους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι κρίνονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ.7 του π.δ.38/2012 και του άρθρου 7 παρ.1(α) και 4 του π.δ.81/2012:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
«Προακτέων»
1. Σπηλιώτη Ειρήνη του Ευάγγελου (Α.Μ. 3501)
2. Σταματελάτος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3545)
3. Νιόζας Στέργιος του Αγγέλου (Α.Μ. 3662)

Β. Προάγονται οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. Σπηλιώτη Ειρήνη του Ευάγγελου (Α.Μ. 3501)
2. Σταματελάτος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3545)
3. Νιόζας Στέργιος του Αγγέλου (Α.Μ. 3662)

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, αναδρομικά από 24 Μαρτίου 2016, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμων τους και της αυτής τάξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7
παρ.1(α) και 4 του π.δ.81/2012 (Α΄139).»
ΑΡΙΘ.ΕΓΚΡ.ΒΕΒ.ΥΔΕ/Υ.ΝΑ.Ν.Π.: 18110/05-12-2016
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.