Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης τριών (03) Υποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικών για το έτος 2016, ενός (01) Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τα έτη 2014 και 2015 και ενός (01) Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2016 – Προαγωγή ενός (01) Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ενός (01) Προεδρικού Διατάγματος κύρωσης πινάκων έκτακτης κρίσης τριών (03) Υποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικών για το έτος 2016, ενός (01) Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τα έτη 2014 και 2015 και ενός (01) Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2016 – Προαγωγής ενός (01) Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


 Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη του Προεδρικού διατάγματος, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Νοεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 7 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102), των άρθρων 19 παρ. 1 (ββ) και 74 παρ. 1 του Ν. 3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 1 παρ. 9 (α), (δ), 5 παρ. 1, 6, 7 παρ. 1 και 3, 9, 11 και 20 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 παρ. 3 (γ) του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92) και του άρθρου 75 του Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170).

 Ο Διευθυντής

 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δημοσθένης


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Νοεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄75), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 7 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102), των άρθρων 19 παρ. 1 (ββ) και 74 παρ. 1 του Ν. 3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 1 παρ. 9 (α), (δ), 5 παρ. 1, 6, 7 παρ. 1 και 3, 9, 11 και 20 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 παρ. 3 (γ) του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92) και του άρθρου 75 του Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170): 
1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2016, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 05 Οκτωβρίου 2016 πρακτικό του, ως ακολούθως:
Α. Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικούς των οποίων η κρίση είχε ανασταλεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 7 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75):

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

01. Διαμάντης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 51Τ)
02. Αλεξίου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 52Τ)
03. Κούρουπας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 62Τ)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς
Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Β. Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του οποίου η κρίση είχε ανασταλεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 7 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75):

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
Αλεξάνδρου Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1356)

2. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τα έτη 2014 και 2015, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 05 Οκτωβρίου 2016 πρακτικό του,ως ακολούθως:

Α. Για το έτος 2014:

Για Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του οποίου η κρίση είχε ανασταλεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 7 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75):

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ζυγούρης Νικόλαος του Θεόδωρου (Α.Μ. 1246)

Β. Για το έτος 2015:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
Ζυγούρης Νικόλαος του Θεόδωρου (Α.Μ. 1246)

3. Προάγεται στον βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 22 Απριλίου 2015, ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ζυγούρης Νικόλαος του Θεόδωρου (Α.Μ. 1246), κατόπιν εγγραφής του από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων» για το έτος 2015 και τίθεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προ του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής Ζώμπου Ιωάννη του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 1256) και μετά τον Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Σιάρμπα Στυλιανό του Γεωργίου (Α.Μ. 1255).
Ο ανωτέρω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει όλα τα νόμιμα για την προαγωγή αυτή προσόντα, προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης στον βαθμό αυτό.
(Αρ. Εγκρ.Βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 18300/05-12-2016).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.