Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Νέο σχέδιο νόμου με διατάξεις για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ - Πολλές και σημαντικές αλλαγές για τις μεταθέσεις


Παρουσιάζουμε απόσπασμα από το σχέδιο Νόμου που προωθείται και στην ουσία καταργεί το συμβούλιο μεταθέσεων το οποίο θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα . Ο τόπος παραμονής στον τόπο συμφερόντων μειώνεται στα 5 έτη . Πολλά συγχαρητήρια στην ΠΟΕΠΛΣ . Αλλάξτε καρέκλες και μην ασχολείστε καθόλου για τους συναδέλφους . Παραιτηθείτε άμεσα όλοι σας .

Άρθρο 24
Γενικά 1. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων. Η αρμοδιότητα τοποθέτησης, μετάθεσης και απόσπασης στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ δύναται να μεταβιβαστεί, γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.2. Τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται μόνο σε κενές κατά βαθμό οργανικές θέσεις. Οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις διενεργούνται με σκοπό την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του, όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 του νόμου 4150/2013, με βάση την αρχή της ορθολογικής κατανομής του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά Υπηρεσία, κατ` αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, την χρονική περίοδο διενέργειας των τοποθετήσεων ή μεταθέσεων. Κατά τη διενέργεια των μεταβολών αυτών του προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια των επόμενων άρθρων.3. Μετάθεση είναι η οριστική μετακίνησή του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την οργανική θέση στην οποία υπηρετεί, σε κενή οργανική θέση διαφορετικής Υπηρεσίας, με σκοπό την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.4. Τοποθέτηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι η αρχική ένταξη του σε οργανική θέση, μετά την αποφοίτησή του από παραγωγική σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή μετά από τη βασική εκπαίδευση εφόσον είναι απευθείας κατάταξης, η ένταξη του σε οργανική θέση μετά από εκπαίδευση ή μετάταξη ή απονομή ειδικότητας, η επανένταξη του στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), η ανάληψη υπηρεσίας μετά την εξάλειψη των λόγων για τους οποίους ευρίσκετο εκτός της ενεργού υπηρεσίας ή της οργανικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή μετά την ανάκλησή του στην ενέργεια από την εφεδρεία, ή εφόσον τεθεί εκτός οργανικών θέσεων μέχρι τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας.

5. Απόσπαση είναι η προσωρινή απομάκρυνση στελέχους ή ομάδας στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την Υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά και η προσάρτησή τους σε άλλη Υπηρεσία για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ή άλλων αναγκών οι οποίες καθορίζονται σε ειδικές διατάξεις. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία αποσπώνται, εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία αποσπώνται και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές της Υπηρεσίας απόσπασης, για θέματα εκτέλεσης υπηρεσίας.
6. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ η διοίκηση υποχρεούται να τους παρέχει τη δυνατότητα να υπηρετήσουν για χρονικό διάστημα συνολικά πέντε (5) ετών σε θέσεις στις οποίες η συντάξιμη υπηρεσία προσμετράται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο σύμφωνα με την εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία. Άρθρο 25
Τακτικές και Έκτακτες μεταθέσεις 1. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:
α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά σπουδαιότητας κριτήρια:
(1) Υπηρεσιακά Κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:
α) Η υπηρεσιακή απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις και στα σημειώματα αξιολόγησης.
β) Τα ειδικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων σύμφωνα με ειδικές διατάξεις. 
γ) Η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης. Λογίζονται ως θέσεις ευθύνης οι προβλεπόμενες θέσεις προϊσταμένων και Τμηματαρχών στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 103/2014, όπως κάθε φορά ισχύει, των προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Λιμενικών Αρχών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και των Υπολιμεναρχών. 
δ) Η υποχρέωση συμπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής.
ε) Η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία επισύρουν την επιβολή καταστατικών πειθαρχικών ποινών.
στ) Η επιβολή της ποινής της φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού κατά την τελευταία τριετία πριν την μετακίνηση.
ζ) Η υποτροπή εντός τριών ετών από την διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβλήθηκε η συνήθης πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού, στην τέλεση ενός πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβάλλονται εκ νέου οι ίδιες πειθαρχικές ποινές.
η) Οι ονομαστικές ηθικές αμοιβές.”

 (2)Κοινωνικά Κριτήρια, δηλαδή την προτίμηση των στελεχών με βάση και:
α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
(β) Λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειας του.
(γ) Αιτήματα συνυπηρέτησης (με συζύγους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, λιμενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους ή λειτουργούς του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα)
 (δ) Τον τόπο προτίμησής τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 26
 (ε) Την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων.
 (στ) Τη διάθεση στέγης. (3) Αντικειμενικά Κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που συνυπολογιζόμενοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής:
 (α) Απόσταση από τη μεθόριο.
 (β) Πληθυσμός της περιοχής.
 (γ) Απόσταση από έδρα Δήμου.
 (δ) Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.
 (ε) Μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.
 (στ) Κλιματολογικές συνθήκες.β. Έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να ενεργούνται με απόφαση Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά Κριτήρια , στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
 (1) Για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.
(2) Σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως, στην οποία πρέπει να γίνεται ειδική μνεία για την αναγκαιότητα ή μη της μετάθεσης του κρινόμενου.
(3) Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για κακούργημα με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή αμετάκλητης καταδίκης για κακούργημα.
(4) Όταν καταργείται, ή μετατάσσεται σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Υπηρεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή μεταβάλλεται η έδρα αυτής.
 (5) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από  Γνωμοδότηση της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής.
(6) Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογημένα δεν διαταράσσεται η πλήρωση υπηρεσιακών αναγκών.
(7) Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο στρατιωτικό, δημόσιο υπάλληλο και λειτουργό, αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα, ειδικό φρουρό, λιμενικό, πυροσβεστικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό.
(8) Μετά τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης με την οποία το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρίζεται ως “απαράδεκτο”, οπότε μετατίθεται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία, πλην της θέσης του προϊσταμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 60 του νόμου 3079/2002. Στην περίπτωση που μετά τη μετάθεση, το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρισθεί εκ νέου και οποτεδήποτε ως “απαράδεκτο”, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 42 του π.δ. 81/2012. Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του νόμου 3079/2002.

(9) Μετά την κρίση στελέχους  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως “παραμένοντος στον ίδιο βαθμό”,

(10) Μετά την υποβολή αίτησης στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω εμπλοκής του σε ατύχημα το οποίο προκάλεσε θάνατο ή βαρείες σωματικές βλάβες, εξαιτίας των οποίων καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η περαιτέρω παραμονή του στον τόπο όπου υπηρετεί. Οι σχετικές αιτήσεις εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή τους”
(11) Μετά την απομάκρυνση από τη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από την Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από την Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα κάθε φορά προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.

(12) Μετά την έγκαιρη υποβολή αίτησης στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής τα οποία προβλέπονται για την κατηγορία και τον βαθμό του. Οι σχετικές αιτήσεις εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή τους.”
(13) Για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του νόμου 3852/2010 (Α`87).”
2.  Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε έχουν σύζυγο με αναπηρία είτε επιμελούνται τέκνο με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).
3. Η ανωτέρω παράγραφος 2 δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ότι συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι.
4. Για τις τακτικές μεταθέσεις ανωτάτων Αξιωματικών λαμβάνονται υπόψιν αποκλειστικά τα υπηρεσιακά Κριτήρια των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1α(1) του παρόντος άρθρου.
 5. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών εντός της ίδιας ΠΕΔΙΛΣ δεν λαμβάνονται υπόψη τα Κριτήρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
6. Στέλεχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με σύζυγο που είναι στέλεχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ  και υπηρετεί στο εξωτερικό, δύναται να υποβάλει αναφορά μετάθεσης του, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε κενές οργανικές και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Οι μετατιθέμενοι με την παρούσα παράγραφο δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

 Άρθρο 26
Τόπος Προτίμησης

1. Τόπος Προτίμησης στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θεωρείται ο δήμος της επιλογής τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα υπηρεσίας ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων:
(1)Του τόπου γέννησης ή πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια των ίδιων ή των συζύγων τους.
(2) Του τόπου στον οποίο υπηρετούν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους.
(3) Του τόπου στον οποίο έχουν ιδιόκτητη κατοικία οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή διαμένουν οι γονείς τους ή οι γονείς των συζύγων τους και
(4) Του τόπου επιθυμίας επιχειρησιακής αξιοποίησης τους.
Όλα τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησής τους. Αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται μόνο για λόγους οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων της παρούσας παραγράφου. Η αλλαγή του τόπου προτίμησης λαμβάνεται υπόψη για τις τακτικές μεταθέσεις του αμέσως επόμενου της δήλωσης ημερολογιακού έτους.
2. Η δήλωση του τόπου προτίμησης υποβάλλεται ιεραρχικά, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία είναι ακριβή και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3. Μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος δικαιολογείται μόνο μια αλλαγή τόπου προτίμησης.
4. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σύζυγο ή σύζυγο που υπηρετεί στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δηλώνουν από κοινού έναν τόπο επιλογής. Άρθρο 27
Αποσπάσεις1. Απόσπαση στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα με απόφαση του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Μεταθέσεων. Η σχετική αρμοδιότητα του Υπουργού μπορεί να μεταβιβαστεί με απόφαση του συνολικά ή για κατηγορίες στελεχών.
2. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ` εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.
3. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
4. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οπότε και τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με τη λήξη της απόσπασης επανέρχονται υποχρεωτικά στη θέση τους χωρίς άλλη διατύπωση.
5. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.
6. “ Ο χρόνος της απόσπασης υπολογίζεται στον χρόνο της συνολικής υπηρεσίας ο οποίος απαιτείται κάθε φορά για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής, εφόσον αυτός μέχρι και την κρίση για προαγωγή διανύεται σε Υπηρεσίες οι οποίες προβλέπονται για τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών.” Άρθρο 28
Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων - Προσφυγές 1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται η συγκρότηση των Συμβουλίων Μεταθέσεων και η λειτουργία τους. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο μέγιστος χρόνος παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εξειδικεύονται τα Κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής τους, τα θέματα των αποσπάσεων,  οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Η απόφαση της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους αμελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της, προς το διοικητικό όργανο που την εξέδωσε, το οποίο υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της.
Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφυγής ή την απάντηση επί των προσφυγών που τυχόν υποβληθούν, οι πίνακες του προς τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση προσωπικού κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τους ανώτατους Αξιωματικούς, λόγω της κρισιμότητας των καθηκόντων που αντιστοιχούν στο βαθμό τους.

2 σχόλια:

  1. Μαυρος μεσαιωνας προσεχως για το ΛΣ,με τα συνδικαλιστικά του οργανα ανίκανα για οτιδήποτε και εναν υπουργό μαέστρο της κολοτουμπας και της οπιθοδρομησης

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ Λ/Φ Ο ΚΑΛΠΟΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΟ ΠΔ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ.ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ.....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.